Västerbro – från industriområde till levande, hållbar stadsdel

Med Västerbro får Lund en ny centrumnära stadsdel. Det som idag kallas Öresundsvägens verksamhetsområde ska stegvis omvandlas till en varierad stadsdel med olika slags bostäder och verksamheter, slingrande parker och en ny huvudgata där cyklar, gående och kollektivtrafik prioriteras.

Visionsbild för Västerbro i Lund

Västerbro är ett av Lunds viktigaste utvecklingsområden fram till 2040 – det slås fast i Lunds kommuns översiktsplan. Här ska byggas upp till 3 900 bostäder som ska varvas med arbetsplatser, butiker, kaféer, parker och kommunal service som skola och förskolor. Läget är centrumnära – det tar inte många minuter att promenera till Lund C.

Västra Esplanaden blir Västerbros nya ryggrad

Längs den blivande nya huvudgatan Västra Esplanaden gör vi plats för främst kollektivtrafik, gående och cyklister. Längs gatan blir en mix av bostäder, verksamheter, föreningsliv, handel, service, skola och förskola. Ett par torg och hållplatser för kollektivtrafik ska bidra till att gatan blir en mötesplats för områdets boende och besökare. Sträckningen för denna nya gata blir densamma som för den tidigare järnvägen mot Bjärred (nedlagd 1939), liksom en förlängning av Bjärredsparken och cykelstråket vidare mot Lund C.

En hållbar stadsdel

Den nya stadsdelen ska erbjuda bostäder för olika behov och goda möjligheter att resa med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Parker och gröna stråk blir platser för lek, umgänge och avkoppling och bidrar till en biologisk mångfald.

Stadsdelen ska ge goda möjligheter för verksamheter. Områdets industrihistoria ska leva vidare, utvalda kulturmiljöer bevaras och etablering av nya, småskaliga verksamheter ska stimuleras.

17 specifika och hållbara mål ska vara ett stöd för alla som utvecklar stadsdelen att göra det i en hållbar riktning. Målen omfattar allt från klimatsmarta transporter och skolornas utomhusmiljöer via dagvattenhantering och smarta tekniska lösningar till utomhusbelysning och hantering av avfall och återvinning. De togs fram under 2017 då Västerbroprojektet deltog i Citylab, ett nationellt program för hållbar stadsutveckling där kommuner, offentliga organisationer och fastighetsägare samlas kring ett antal spjutspetsprojekt.

Läs mer om Citylab via länk nedan.

Preliminär tidplan

  • 2020–2022: Detaljplaner tas fram, främst för den östra delen av Västerbro. Förberedande fas inför att området omvandlas
  • 2020–2025: Omvandling och byggnation med fokus på Västerbros östra delar.
  • 2025– Fortsatt omvandling

Gjort hittills

  • 2020: Kommunstyrelsen har godkänt genomförandeavtalet, vilket gör att arbetet med att ta fram detaljplaner har startat. Merparten av fastighetsägarna i den östra delen av området har skrivit under genomförandeavtalet.
  • 2019: Politiskt godkännande av Västerbroprogrammet. Aktörerna skriver på samverkansavtal med bilagorna Västerbroprogrammet och kommunikationsplan. Kommunen utarbetar genomförandeavtalet i dialog med fastighetsägarna.
  • 2018: Dialog mellan alla aktörer. Förberedande arbete i kommunens projektgrupp och hos fastighetsägarna.
  • Arbete med disposition, gestaltning och påbörjande av detaljplaner
  • Fördjupad översiktsplan (FÖP) godkändes av byggnadsnämnden den 19 oktober 2017.
  • Beslut kring den nya stadsdelens namn 2017.
  • Deltagande i Citylabs hållbarhetsprogram. Se länk nedan.

Ett ovanligt stadsutvecklingsprojekt

Idag är området ett delvis slitet verksamhetsområde utan bostäder. En del verksamheter kommer kunna finnas kvar, andra ska hitta en ny plats. Området har mer än 25 olika fastighetsägare och kommunen äger bara gator och parker, vilket är en ovanlig förutsättning när man utvecklar en hel stadsdel.

Trots att kommunen inte äger marken har vi valt att driva projektet - eftersom det är en hel stadsdel som ska skapas är det självklart för kommunen att ta ansvar för process och resultat: en stadsdel till glädje för alla Lundabor. För att lyckas är det dock viktigt att ha ett bra samarbete med områdets fastighetsägare och aktörer under processen.

Stadsomvandlingen kommer ske stegvis med början i områdets östra delar.

Namnet Västerbro

Under våren 2017 öppnade kommunen för Lundaborna att lämna namnförslag på två nya stadsdelar i Lund; området vid Öresundsvägen och området vid den nya stationen i sydvästra Lund. Över 200 namnförslag lämnades in, och gicks igenom av en intern urvalsgrupp och av referensgruppen för namnärenden. juni fattade byggnadsnämnden beslut om att ge stadsdelen namnet Västerbro. Namnet är ett vanligt kvartersnamn i Danmark och knyter an till Lunds danska arv. Ordet har ingenting med en bro att göra, utan kommer från brosten, det vill säga gatsten.

Västerbro projektområde 2019

Västerbro projektområde i Lund sträcker sig från Kung Oskars bro i öster till Fjelierondellen i väster. I norr går gränsar området mot Kobjer och i söder mot Fjelievägen. Kartan visar det befintliga området.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vasterbro

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se