Västerbro

Västerbro är en ny stadsdel i västra Lund, tidigare känt som Öresundsvägens företagsområde. Området ska stegvis förvandlas från ett traditionellt industriområde till en hållbar stadsdel där bostäder blandas med skolor, arbetsplatser, handel och service. Utvecklingen sker på lång sikt med början i områdets östra del. Lunds kommun driver utvecklingsprojektet i samverkan med områdets fastighetsägare.

Visionsbild av Öresundsvägens utvecklingsområde

Visionsbild av den nya stadsdelen mellan Lund C och Nova/Mobilia-området.

Namnet Västerbro

Under våren 2017 kunde lundaborna lämna namnförslag på två nya stadsdelar i Lund, området vid Öresundsvägen och området vid den nya stationen i sydvästra Lund. Över 200 namnförslag lämnades in. En intern urvalsgrupp och referensgruppen för namnärenden gick igenom alla inkomna förslag och valde ut de bäst passande stadsdelsnamnen. Byggnadsnämnden tog beslut om Västebro den 8 juni 2017. Förslagsställarens motivering till namnet: ”Vesterbro är ett vanligt kvartersnamn i Danmark, och återfinns i flera danska städer såsom Köpenhamn och Århus. Bro i namnet har ingenting med en bro att göra, utan kommer från bro-sten alltså gatsten. Att kalla kvarteret Västerbro skulle knyta an till Lunds danska arv.” 

En tät stadsväv med nya bostäder och nya stråk

Staden växer inifrån och ut. Den nya stadsdelen med 3 000-4 000 bostäder blir en del av innerstaden, nära Lund C och centrum. Den nya stadsdelen knyter även samman olika delområden på väster och kopplar samman den västra delen av Lund med Lunds centrum.

En ny pulsåder, Västra Esplanaden, samlar stadsdelens folkliv och gör det enklare att gå, cykla eller åka kollektivt mellan centrum och stadens västra delar.

En levande, producerande stadsdel

De nya stadsdelen ska präglas av kreativitet, kraft och lokalt engagemang. Områdets industrihistoria ska leva vidare, utvalda kulturmiljöer bevaras och etablering av nya, småskaliga verksamheter stimuleras. Bebyggelsen ska väva samman dåtid, nutid och framtid till en för Lund unik karaktär.

En hållbar stadsdel

Här bygger Lunds kommun, fastighetsägare, verksamheter och andra lokala aktörer en hållbar stadsdel med goda affärsmöjligheter. Tillsammans hjälper vi staden att växa.

Den nya stadsdelen erbjuder bostäder för olika behov, men också sysselsättning och goda möjligheter för ett bilsnålt boende och hållbar mobilitet. Parker och stråk med grönska och vatten skapar värdefulla miljöer för både aktivitet och lugn.

Utvecklingsprojektet deltar i CityLab Action 2017, ett nationellt program för hållbar stadsutveckling där kommuner, offentliga organisationer och fastighetsägare samlas kring ett antal spjutspetsprojekt. Läs mer om CityLab Action via länk nedan.

Tidplan - uppdateras löpande

2017:

  • Fördjupad översiktsplan (FÖP) godkändes av byggnadsnämnen den 19 oktober 2017.
  • Beslut kring den nya stadsdelens namn, klart sommaren 2017.
  • Arbete kring disposition, gestaltning och påbörjande av detaljplaner
  • Deltagande i CityLab Actions hållbarhetsprogram. Se länk nedan.

2018-2019:

  • Vår-sommar 2018: dispositionsplan, hållbarhetsprogram, samverkansavtal och projektprogram klart
  • 2019: Planerad byggstart i områdets östra del

2020-2025

  • Byggen av bostäder, skolor, parker, gator etc.,2020-2025

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vasterbro

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se