Illustration av tidsplanen för Stångbys utveckling

Klicka på bilden för mer detaljerad tidslinje.Du kan även läsa om tidplanen längre ner på denna sidan.

Stångby

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Kommunen arbetar för hållbar utveckling och Stångby har hög potential med sitt läge och miljövänliga kommunikationsmöjligheter. Befolkningen i Stångby har ökat från 658 personer (år 2000) till 1690 personer (år 2013) och under de kommande åren planerar vi för fler.

För att göra planeringen och utvecklingen av Stångby så transparant som möjligt har kommunen valt att satsa extra resurser på information och kommunikation. På denna sida och dess undersidor hittar du information om utvecklingen samlat.

Ställ din fråga eller lämna en kommentar kring Stångbys utveckling via vår e-tjänst.

Nyhetsbrevet Stångbyinfo

Ta del av den senaste informationen angående Stångbys utveckling. Från och med våren 2016 skickas Stångbyinfo ut minst tre gånger om året och lyfter aktuella händelser och projekt.

Registrera dig som prenumerant på Stångbyinfo

Bakgrund

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Stångby antogs 2002 och konkretiserade en långsiktig utbyggnad av Stångby. I första hand under de första 10 – 20 åren men det fanns också en utblick mot ett längre perspektiv.

I inledningen till FÖP:en beskrevs det framtida Stångby så här: Det goda stationssamhället Stångby ska vara ett fristående samhälle, med närhet till Lund och ett attraktivt boende med egen identitet. Det ger förutsättningar för minskat bilberoende och karaktäriseras av gångavstånd till tåget och till handel och service.

För att uppnå detta ska:

  • byn planeras med pågatågsstationen i centrum.
  • järnvägens barriäreffekt och bullerstörningar mildras, så att byn så långt möjligt upplevs som en enhet.
  • kommunikationerna till Lund förbättras, med nya cykelvägar och förbättrad busstrafik.
  • bebyggelsen vara småskalig och ha högst täthet i de centrala, stationsnära lägena varvid stadsmässighet med måttfull skala eftersträvas.
  • det skapas ett attraktivt centrum med möjligheter till att utveckla såväl offentlig, kulturell och kommersiell service som arbetsplatser och bostäder.
  • vackra gaturum, parker, byggnader, platser och utblickar karaktärisera orten.
  • byn planeras med barns- och ungdomars behov av goda boende- och uppväxtmiljöer i åtanke.
  • det finnas en utvecklad grönstruktur med kopplingar till stråk ut i landskapet.
  • planeringen av Stångby ha höga ambitioner vad gäller hållbart och miljöanpassat och energisnålt byggande och boende.

Mer om den fördjupade översiktsplanen

En preliminär tidplan

2017

Samråd för detaljplan Stångby Öster.
Detaljplanen för Stångby Väster II vinner laga kraft.
Arkeologiska utgrävningar påbörjas.

2018

Granskning för detaljplanen Stångby Öster.
Samråd för Stångby Vångar.Gatustruktur börjar anläggas inom Stångby Väster II.
Park med dagvatten och pumpstation börjar anläggas.
Detaljplanen för Stångby Öster antas.
Detaljplanen för Stångby Öster vinner laga kraft.

2019

Bostadskvarter inom Stångby Väster II påbörjas.
Granskning för Stångby Vångar.
Gatustruktur börjar anläggas inom Stångby Öster.
Torgplats i anslutning till centrala skolan börjar anläggas.
Bostadskvarter inom Stångby Öster påbörjas.
Detaljplanen för Stångby Vångar antas.

2020

Östra skolan F-3 påbörjas.
Stationsområdet förnyas.
Detaljplanen för Stångby Vångar vinner laga kraft.
Gång- och cykelstråk skapas som kopplar ihop öster och väster.
Bostadskvarter inom Stångby Vångar påbörjas.
Äldreboende står klart.

2021

Förutsättningar klara för etablering av livsmedelsbutik och annan service vid stationsområdet.
Östra skolan står klar.
Centrala skolan åk 7-9 inklusive bibliotek påbörjas.

2022

Fortsatt utveckling av nya bostäder.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stangby

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se