Stambana Lund - Hässleholm

Trafikverket har tagit beslut om en ny stambana mellan Lund och Hässleholm. Projekt Hässleholm-Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Under lokaliseringsutredningen genomför Trafikverket flera samråd och den 29 maj till den 18 juni 2020 är det dags för samråd två.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Samråd ett avslutades den 17 mars 2020. Mellan samråden kartlägger och sammanställer Trafikverket alla förutsättningar i utredningsområdet, som är det område där det går att välja korridor eller sträckning av den nya stambanan. Under samråd två presenteras inga förslag på korridorer för den nya järnvägen. Det sker först vid samråd 3 som planeras till vintern 2020-2021. Här kan du läsa mer vad som sker mellan samråden. 

Tre prioriterade sträckningar

För att möta morgondagens resebehov planerar Trafikverket för nya dubbelspåriga stambanor mellan Stockholm och Malmö samt Stockholm och Göteborg. Den nya järnvägen utgörs av flera sträckningar. Tre är utpekade som prioriterade. Det är Hässleholm-Lund, Järna-Linköping (Ostlänken) och Göteborg-Borås.

Nya stambanor frigör kapacitet

Järnvägens kapacitet räcker inte till och det svenska järnvägssystemet behöver byggas ut. Ökad kapacitet gör tåget smidigare för både resenärer och näringsliv. De nya stambanorna frigör kapacitet för gods- och regionaltrafik på den befintliga järnvägen. På så sätt ökar möjligheterna till hållbara resor och godstransporter.

Storstadsregionerna närmare varandra samtidigt som fler kan åka grönt, snabbt och hållbart. Genom en ökad tillgänglighet skapas också förutsättningar för regional utveckling.

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning.

70 kilometer lång stambana mellan Lund och Hässleholm

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg.

  • Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan.
  • Avlastningen ger mer tid för förebyggande underhåll vilket leder till ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre punktlighet samtidigt som antalet lokaltåg kan öka på Södra stambanan.
  • När hela stambanan är färdigbyggd, kommer du kunna resa mellan Stockholm-Malmö avsevärt mycket fortare än dagens 4 timmar och 25 minuter.
  • De nya stambanorna ska också öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Lokaliseringsutredning och samråd

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig just nu i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg; lokaliseringsutredning. Det i sig är ett omfattande arbete som påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdigt våren 2022. Därefter ska en järnvägsplan tas fram. Lokaliseringsutredningen kommer att belysa olika alternativ för sträckningen genom Lunds kommun, både i höjd och plan. De olika sträckningarna som utreds kallas för korridorer och Trafikverket tittar på konsekvenserna för bland annat ta hänsyn till landskap, kulturmiljö, befolkning, elektromagnetiska fält, luft, buller, vibrationer, mark, olycksrisk, mark och vatten samt hushållning med naturresurser och klimatpåverkan. 

En viktig del i lokaliseringsutredningen är också samråd, som tillhör den demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen. Det första samrådet under lokaliseringsutredningen genomfördes under perioden 16 februari-17 mars 2020. I samband med samrådet arrangerades fyra öppna hus-tillfällen i Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm. Den 9 mars var det öppet hus i Lund. Det öppna huset i Eslöv den 12 mars ställdes in. Bakgrunden till beslutet var den utveckling av Covid-19 Trafikverket såg i samhället i stort samt Regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar. 

Trafikverket sammanställer förutsättningar i utredningsområdet

Efter samråd ett, som avslutades den 17 mars, kartlägger och sammanställer Trafikverket alla förutsättningar i utredningsområdet, som är det område där det går att välja korridor eller sträckning av den nya stambanan.

Sammanställningen pågår till sommaren 2020. Sedan ska Trafikverket se på flera lämpliga korridorer. Det gäller att väga olika intressen mot nyttan som den nya järnvägen kommer att ge. Var är det möjligt att bygga en järnväg?

Samråd två är den 29 maj–18 juni 2020

Under perioden 29 maj–18 juni 2020 genomför projekt Hässleholm–Lund sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning.

Under samråd 2 kommer Trafikverket att presentera de förutsättningar som har arbetats fram sedan föregående samråd. Syftet med samrådet är att är att stämma av förutsättningarna som ligger till grund för analys och värdering för hela det efterföljande planerings- och utredningsarbetet. Materialet som samråds är både dokument som färdigställs i samband med samråd 2 och dokument som fortlöpande fylls på med mer innehåll från det fortsatta utredningsarbetet även efter samråd 2. Underlaget består av ett utkast av dokumentet lokaliseringsutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt underlag till dessa i form av PM.

Samråd 2 är ett webbsamråd

Samråd 2 är ett så kallat webbsamråd vilket innebär att inga fysiska träffar genomförs. Istället publiceras allt material på projektets hemsida. Det är också här som du kan yttra dig kring det material Trafikverket nu samråder. När Trafikverket fått in alla yttranden kommer de att sammanställa och sammanfatta samrådet i projektets samrådsredogörelse, där de också svarar på hur de inkomna synpunkterna beaktas.

Inga förslag på korridorer presenteras under samråd 2

Notera att det inte kommer att presenteras några förslag på korridorer för den nya järnvägen under samråd 2. Det sker först vid samråd 3 som planeras till vintern 2020-2021.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats

Hässleholm-Lund bjuder in till samråd två.

Korridorerna bedöms hösten 2020

Efter att de olika korridorerna har identifierats ska de bedömas utifrån olika parametrar, som till exempel påverkan av dem som bor i närheten, natur, kultur och kostnad. Detta händer under hösten 2020. Korridorerna utvärderas också utifrån Trafikverkets ändamål och projektmål. 

Alla korridorer – även de som sållas bort – dokumenteras.

Första utkast till korridorer presenteras vid årsskiftet 2020-21

Det sista steget i detta arbete är att ställa de kvarvarande korridorerna mot varandra och rangordna dem. Ett första utkast till korridorer presenteras under samråd tre vid årsskiftet 2020-21. Våren 2021 påbörjas arbetet med att konkurrensbedöma de korridorer som Trafikverket går vidare med. Sedan ska Trafikverket komma fram till vilken korridor som är mest lämplig.

Öppet hus vid samråd fyra sommaren 2021

Sommaren 2021 är det dags för samråd fyra. Då blir det också öppet hus.

Tillåtlighetsprövning, järnvägsplan, fastställelseprövning och byggstart

När Trafikverket har bestämt en korridor gör regeringen en tillåtlighetsprövning av den valda korridoren. En tillåtlighetsprövning är en prövning enligt Miljöbalken. Under tiden 2022-2026 görs en järnvägsplan och 2026-2028 sker en fastställelseprövning. En fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Tiderna efter 2022 är preliminära och kan komma att flyttas något under processens gång. Senast 2029 blir det byggstart för den nya stambanan mellan Hässleholm och Lund.

Information och underlag

Mer information och underlag finns på trafikverket.se/hassleholm-lund. Här kan du också hitta Frågor och svar om projekt Hässleholm-Lund.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Tidplan

Planerad byggstart för stambanan Hässleholm-Lund är någon gång mellan 2027-2029. Byggtiden uppskattas till cirka tio år. Arbetet med Ostlinken - Järna-Linköping - pågår sedan 2017 och från 2021 blir det produktion längs hela sträckan. Ostlänken beräknas vara färdig mellan 2033 och 2035.

När det gäller stambanan Göteborg-Borås så planerar Trafikverket att skicka förslag till korridorer på granskning under 2021. Innan dess ska de samråda olika förslag. Planerad byggstart för sträckan Göteborg-Borås är 2024.