Uteklassrum Sankt Hans backar

Någon närmare presentation av var Sankt Hans backar ligger behövs nog inte. Ingen har väl kunnat undgå att se kullarna som höjer sig på Norra Fäladen. Detta stora kuperade parklandskap är Lunds före detta soptipp.

1967 slutade man deponera sopor och området gjordes om till park och rekreationsområde. Sopberget täcktes med matjord. Träd och buskar planterades. Gång- och cykelvägar anlades. Området används flitigt av de kringboende samt av kommunens skolor och förskolor för utflykter och friluftsdagar.

Planteringar och gräsytor var i början ganska traditionella, men 1999 började stora förändringar ske i området. Lunds kommun hade fått lokala investeringspengar för att satsa på biologisk mångfald på bland annat Sankt Hans backar. Det anlades en bäck samt såddes och planerades växter längs bäckfåran.

Under 2012-13 gjordes åtgärder som framförallt riktar sig till barn och elever. Det är de tre ekobaserna Trädet, Ängen och Grytet. Dessa är spännande att utforska och kan gagna undervisningen på ett positivt sätt.

Vi presenterar här en del av området och aktiviteter som vi tycker är lämpliga på de olika platserna.

 

Sankt Hans backar kan nås från olika håll. Går ni den södra vägen från Fäladsgården kommer ni snabbt fram till ekobas Trädet som ligger in till vänster i buskaget efter bostadshusen. 

Ekobas Trädet

Om ni utgår från Fäladsgårdens norra gångväg ner i området kommer ni efter ett par hundra meter att höra ljud av aktiviteter både från djur och människor. Vi passerar Sankt Hansgården som är ett fritidshem med fritidsklubb. Anläggningen är väl värd ett besök. Här finns ett ekologiskt djurhus, med  kaniner, höns, getter och får. I första hand är det skolorna i området som får använda sig av gården och dess personal. Vill ni göra ett besök för att titta på djuren och anläggningen så ring gärna och boka en tid, tel. 046-35 53 20.

Det är träd och buskvegetation längs båda sidorna av vägen. Här växer bland annat slån och hagtorn, vilket gör att fågellivet är väldigt aktivt.

En lämplig fågelaktivitet är att räkna hur många koltrastar som flyger över vägen under promenaden.

Faunadepån

Är ni observanta så upptäcker ni snart en skylt på vänster sida. På skylten får ni information om vad som döljer sig inne i snåret. Detta är en så kallad faunadepå. Hit har man fört stockar av fällda träd som får ligga och förmultna.

Om ni kan ta er in i det täta buskaget är detta en lämplig aktivitet: Plocka fram luppen och undersök om småkrypslivet är rikligare här än t.ex. på marken en bit därifrån. Hittar vi samma småkryp på de olika platserna? Varför är det bra med den döda veden? Diskutera med barnen.

Bäcken

Efter faunadepån tar vi åt vänster och kommer då ner till den lilla dammen där bäcken börjar sitt lopp ovan jord. Bäcken slingrar sig genom den gamla parkmarken från öster mot väster. Vattenståndet skiftar beroende på hur mycket regnvatten som finns i dagvattenledningen. Vattnet i bäcken kommer från gator och torg. Längs bäcken har det planterats över 4000 växtplantor av t.ex. smörboll, humleblomster, kabbleka och bäckveronika.

Bäcken börjar sitt lopp ovan jord.

Grässamlande kursdeltagare vid bäcken.

Aktiviteter: Man kan leka olika vattenlekar som att segla med båtar, bygga broar eller se vad som flyter och sjunker. Floran vid och i bäcken är spännande att undersöka och sedan jämföra med vegetationen t.ex. 10 m från bäcken. Längs bäcken växer flera sorters gräs. När vi kommer tillbaka efter sommarlovet är gräset högt. Då kan man räkna hur många arter som finns på en viss sträcka.

Skjutbanan

Vi fortsätter längs bäcken och stannar till ca 100 m från bäckens utlopp. Vi befinner oss nu i området där det för länge sedan låg en skjutbana. En stor måltavla i sten har rests som minne av flydda tider. Det är kanske inte främst för tavlans skull, som vi tycker att ni ska stanna, utan för de stora gamla träden som står på rad. Här finns bland annat ask, alm och sykomorlönn. Grenarna når långt ner så man kan lätt studera blad och knoppar. 

Här finns också ekobas Ängen med vindskydd och grillplats. Ett par 100 meter bort på andra sidan bäcken längs med den södra gångvägen ligger ekobas Grytet gömt i ett buskage. Leta efter en skylt som det står ekobas Grytet på så hittar ni in.

Ekobas Ängen Ekobas Grytet


Följ bäcken tills den slutar i en våtmark och en liten damm. Här slutar nog många sin vandring, men gå vidare på grusvägen nordväst ut med koloniområde på höger sida och träd och buskvegetation på den vänstra så öppnar sig landskapet. Längre fram ser vi en liten sjö.

Nya sjön

Här har man anlagt en ca 100x200 meter stor sjö för att gynna fågellivet i området. På slänterna ner mot sjön har man lagt ut hö från Kungsmarkens naturreservat. Det ska fröa av sig och ge en rik strandflora. 


Aktiviteter:
 Här kan vi studera fåglar som är beroende av vatten och våtmark. Jämför fågellivet här med fågellivet runt t.ex. skjutbanan. Är det samma arter på de olika platserna? Om inte, hur har de olika fåglarna anpassat sig till de olika miljöerna? Fötter, näbbar, bobyggande osv.

Sjön har nu hunnit bli några år och vattenlevande småkryp har börjat etablera sig. Vattnet är lättåtkomligt och vill ni håva så titta på Naturskoleblad nr 42 om håvningsmetodik, se länk nedan.

OBS! Om håvningen sker på våren så kontrollera noga att inga häckande fåglar störs.
Vi tar vägen tillbaka ca 100 m och tar stigen upp till höger.

Barnens skog

En informationsskylt berättar om hur barnens skog kommit till. Under två dagar hösten 1999 planterade 600 barn 1500 trädplantor och under år 2000 planterades ytterligare 4000 plantor av Lunds skolbarn.

Aktiviteter: Tänk vilket ypperligt tillfälle att dokumentera trädens tillväxt år från år. Ett träd växer mycket under en elevs skolgång. Med lite detektivarbete kan man artbestämma och räkna hur många olika trädslag här finns. Vill man fördjupa sig ytterligare så finns alla uppgifter om vilka träd som planterats och skötselplan över området hos Tekniska förvaltningen, Park och Naturkontoret.

Backarna

Alldeles sydöst om Barnens skog går en stig upp mot ett vindskydd och en eldstad. Där har man en fin utsikt över Annehemsområdet.

Området heter ju Sankt Hans backar, namnet säger att det är just backarna som dominerar. Härliga stora vidder och kullar, som högst 86 möh., som ger lön för mödan när man kommer upp och skådar över landskapet.

Utsikten över staden i olika riktningar är fantastiskt. Man får utnyttja flera av höjderna för att få grepp om staden. Med hjälp av egna erfarenheter och kanske med en Lundakarta i handen kan uppgiften vara att leta upp olika områden eller kända byggnader i staden. I vilken riktning ligger vår skola? På de flesta skolor finns kartor över området vilket möjliggör orienteringsövningar med karta och kanske kompass.

Amfiteatern

I centrum av området ligger amfiteatern, eller grytan som den också kallas. Den är en bra basplats för klassen eller skolan, den rymmer väldigt många. Här är ofta lugnt när det blåser på höjderna. Eleverna har lätt att hitta tillbaka om de är ute på olika uppdrag. Den lämpar sig bra för redovisningar av olika slag.

Leken har sin givna plats i området. Det finns nog inte många platser i staden som kan mäta sig med Sankt Hans backar när det gäller drakflygning.

Stigar går mellan träden och man har möjlighet att finna avskildhet och egna rum.
Vi rekommenderar alla som inte redan har backarna som utflyktsmål att upptäcka området. Aktiviteter hittar ni på vår hemsida under rubriken Naturskoleblad. 

Så här tar man sig hit:

Många skolor ligger på gång eller cykelavstånd annars går det bra att ta någon av bussarna nr 2 till Fäladstorget eller nr 3 till Monumentet. Se Skånetrafikens webbplats för mer information. 

Faktaansvarig: Naturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Naturskolan

Besöksadress
Observatorieparken
Svanegatan 9, Lund

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 70 60

E-post
naturskolan@lund.se

> Naturskolan på en karta