Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här hittar du Gymnasieskolan Vipans Likabehandlingsplan för 2018-2019.

Lunds kommunala gymnasieskolor, vuxenutbildning, grundskolan, International School of Lund samt Lunds skolors modersmålscentrum tar avstånd från alla former av kränkningar i enlighet med Diskrimineringslagen SFS 2008:567 och Skollagen (2010:800) om kränkande behandling.

Denna plan innehåller:

  • Kartläggning och riskanalys
  • Mål och konkreta åtgärder
  • Rutiner för anmälan och uppföljning
  • Rutiner för akuta situationer
  • Beskrivning av hur planen ska följas upp och utvärderas
  • Lagar och definitioner