Allmänna ordningsregler för Vipan

Gymnasieskolan Vipan är vår gemensamma arbetsplats. Vi vill att alla ska känna sig trygga, få arbetsro och vara rättvist behandlade. Därför har vi ordningsregler! Klicka på dokumentet nedan för att läsa dem!

Vad säger skollagen?

Skollagen 5 kap. 3-6 §§, arbetsmiljö, ordningsregler, allmänna befogenheter för rektor och lärare

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö. I vissa frågor som rör arbetsmiljön finns bestämmelser även i denna lag.

5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.

6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

Hela lagtexten finns att läsa på Skolverkets hemsida under rubriken Lagar och regler.

 

 

Relaterad information