Kommunal vuxenutbildning i Lund

Kommunal vuxenutbildning i Lund vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun. Kommunal vuxenutbildning erbjuder studier för dig som behöver studera SFI samt till dig som behöver komplettera dina studier på grundläggande- eller gymnasial nivå för att få en gymnasieexamen alternativt för att uppnå särskild behörighet till vidare eftergymnasial utbildning via yrkeshögskola eller universitet. Du har även möjlighet att söka till betygsprövning. Lunds kommunala vuxenutbildning erbjuder SFI - Svenska för invandrare, grundläggande- och gymnasial nivå, yrkesutbildningar, särskild utbildning för vuxna samt söka till betygsprövningar.

SFI - Svenska för invandrare

SFI vänder sig till dig som är 16 år eller äldre, folkbokförd i Lunds kommun och är ny i Sverige och vill lära dig svenska. Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar själv studie- och kursmaterial.

För mer information och anmälan till SFI är du välkommen att besöka LundaVälkomsten Vux, Mellanvångsvägen 10 C i Lund.
LundaVälkomsten Vux

För att din anmälan till SFI ska kunna behandlas behöver du personligen besöka LundaVälkomsten Vux. För aktuella öppettider se LundaVälkomsten Vux hemsida.

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande kurser vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun. Utbildningen är kostnadsfri. Du bekostar själv studie- och kursmaterial.
För att vara behörig att söka kurser på grundläggande nivå skall du sakna betyg i studier motsvarande kurser från grundskolenivå. Har du studerat SFI behöver du kunna uppvisa godkänt betyg i SFI delkurs 4 alternativt underlag som styrker kunskap i motsvarande SFI-nivå eller högre.

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans utbildningsnivå men är anpassade till dig som är vuxen. Du kan studera svenska/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, geografi, historia, religionskunskap, matematik, biologi, fysik och kemi.

Grundläggande kurser erbjuds som närundervisning och innebär fasta lektionstider med undervisande lärare en eller flera gånger i veckan på Komvux i Lund. Studiestarter sker i januari, mars, augusti och oktober. Du studerar över 20-veckorsperioder.

Du hittar utbildningsutbudet och gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.

Gymnasial utbildning för vuxna

Gymnasiala kurser vänder sig till dig som är 20 år eller äldre, alternativt är yngre än 20 år men har färdigställt ungdomsgymnasiet och är folkbokförd i Lunds kommun. Utbildningen är kostnadsfri. Du bekostar själv studie- och kursmaterial.

För att vara behörig att söka kurser- och utbildning på gymnasial nivå skall du sakna betyg i motsvarande kurser från ungdomsgymansiet eller kommunal vuxenutbildning. Du behöver kunna uppvisa godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk alternativt underlag som styrker kunskap motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller högre.
För behörighet i Engelska och Matematik krävs godkänt betyg underliggande kurs samt grundläggande svenska/svenska som andraspråk. För övriga kurser- och utbildningar är behörighetskravet godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk.
Ytterligare krav på betyg kan ställas av branschorganisationer gällande yrkesutbildningar.

Kurserna motsvarar gymnasieskolans utbildningsnivå men är anpassade till dig som är vuxen. Du kan studera flertalet ämnen där majoriteten av kursutbudet erbjuds i distansform. En fåtal kurser erbjuds även som klassrumsundervisning på skolan.
Det är möjligt att kombinera dina studier med kurser som erbjuds av olika utbildningsanordnare som Lunds kommunala vuxenutbildning har avtal med. Du planerar själv ditt studieupplägg och val av studietakt inom ramen för de ansökningsperioder och kursstarter som erbjuds inom kommunal vuxenutbilning i Lund.

Du finner utbildningsutbudet samt gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.

Komvux

Komvux i Lund kan du studera fristående gymnasiala kurser. Kurserna erbjuds som närundervisning och i distansform och du studerar över 10- eller 20 veckorsperioder.

Närundervisning innebär fasta lektionstider med undervisande lärare en eller flera gånger i veckan på Komvux. De flesta moment består av skriftliga uppgifter, det kan även tillkomma muntliga uppgifter och laborationer.
För Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3, Engelska 5-6 samt Matematik 1-4 ingår även nationellt prov.

Närundervisning startar i januari och augusti och går över en termin (20 veckor). Studietakten avgörs av antalet gymnasiepoäng du studerar under terminen.  

Distansstudier innebär att du studerar via skolans lärplattform Vklass. Möjlighet till handledning med lärare finns på skolan. De flesta moment består av skriftliga uppgifter, det kan även tillkomma muntliga uppgifter och laborationer.
För Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3, Engelska 5-6 samt Matematik 1-4 ingår även nationellt prov.

Vissa moment är obligatoriska och innebär att du ska närvara på Komvux. Du bör ha god datorvana och tillgång till dator med internetanslutning samt god studieteknik och kunna planera ditt arbete självständigt.

Distansstudier startar i januari, mars, augusti och oktober och löper över 10- eller 20 går över en termin. Studietakten avgörs av antalet gymnasiepoäng du studerar under terminen.

För information gällande kurslitteratur kontaktar du Komvux.

Du finner utbildningsutbudet samt gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.

Hermods

Hermods kan du studera fristående gymnasiala kurser på distans.
Du styr själv över vilken studietakt du önskar studera och anger detta i mail till Lunds Vägledningscentrum tillsammans med övriga efterfrågade.
Du kan välja att studera 100%, 75%, 50% och 25% studietakt.

Studietakt:

  • 100% (100 poäng = 5 veckor. 50 poäng = 2 veckor).
  • 75% (100 poäng = 6 veckor. 50 poäng = 3 veckor).
  • 50% (100 poäng = 10 veckor. 50 poäng = 5 veckor).
  • 25% (100 poäng = 20 veckor. 50 poäng = 10 veckor).

Kursstart sker löpande varje vecka. Du kan påbörja en kurs tidigast tre veckor efter att du har genomfört en komplett ansökan (webbansökan tillsammans med kompletterande uppgifter gällande syfte, studietakt samt kursstart- och kursslut i mail till Lunds Vägledningscentrum.

Distansstudier innebär att du studerar via skolans lärplattform Novo. Du har kontakt med din lärare via lärplattformen. En kurs består av skriftliga uppgifter och avslutas med en muntliga examination som görs digitalt tillsammans med lärare. För Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3, Engelska 5-6 samt Matematik 1-4 ingår även nationellt prov som görs på plats på Hermods i Lund.

Du bör ha god datorvana och tillgång till dator med internetanslutning (samt ljud- och kameraupptagning för den muntliga examinationen) samt god studieteknik och kunna planera ditt arbete självständigt.

Du finner kurslitteraturlista för Hermodsstudier via deras hemsida: 
Hermods kurslitteraturlista.

Du finner utbildningsutbudet samt gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.

Gymnasial yrkesutbildning

Gymnasiala yrkesutbildningar vänder sig till dig som är 20 år eller äldre, alternativt är yngre än 20 år men har färdigställt ungdomsgymnasiet och är folkbokförd i Lunds kommun. Utbildningen är kostnadsfri. Du bekostar själv studie- och kursmaterial.

Utbildningarna motsvarar gymnasieskolans utbildningsnivå men är anpassade till dig som är vuxen.

Vuxenutbildningen i Lund erbjuder yrkesutbildningar inom olika områden. De flesta yrkesutbildningar erbjuds som närundervisning, ett fåtal erbjuds även på distans. 

Utbildningarna startar i januari, mars, augusti och oktober. Studierna bedrivs på heltid och är ca 1 - 1 1/2 år lång. Utbildningen bygger på en teoretisk grund och kombinerar detta med praktiska inslag. I utbildningen ingår även APL, arbetsplatsförlagt lärande, som du genomför på en arbetsplats.

För att en ansökan till en yrkesutbildning ska behandlas av antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund behöver du kontakta Lunds Vägledningscentrum via telefon eller under besökstider. I samtalet diskuterar vi din tidigare utbildningsbakgrund, eventuell arbetslivserfarenhet samt ambitioner för vidare yrkesliv. Vi diskuterar även syftet med din ansökan och hur det är kopplat till dina ambitioner och karriärmål.
Inför kontakt med Lunds Vägledningscentrum behöver du ha tillgång till dina betygsdokument samt förbereda ett personligt brev där följande framgår:

  • Berättar kortfattat om dig själv och vad du gör i nuläge.
  • Beskriv din utbildningsbakgrund och eventuell arbetslivserfarenhet.
  • Motivera din ansökan och val av studier.
    Önskar du byta studieinriktning och yrkesval (om du har en tidigare avslutad utbildning) skall detta framgå.

Särskild utbildning för vuxna

Utbildningen vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun samt har en funktionsvariation, medfödd eller förvärvad hjärnskada.
Utbildningen är kostnadsfri. Du bekostar själv studie- och kursmaterial.

Du studerar på Komvux i Lund i en mindre grupp och planerar din undervisning tillsammans med din lärare. Undervisningen är individuellt anpassad och en studieplan upprättas tillsammans med lärare.

Du kan inkomma med din ansökan när som helst. Komvux kontaktar dig så snart de har plats i en lämplig grupp.
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare Anya Pålsson på Komvux, Lund.

Prövning

Du kan genomföra en betygsprövning i Lunds kommun oavsett folkbokföringsort. En avgift om 500 kronor tas ut i anslutning till ansökan (gäller ej vid F-prövning).

Prövningar är till för dig som behöver höja ett befintligt betyg, för att få meritpoäng eller erhålla betyg i en kurs som du tidigare inte har studerat. När du gör en prövning följer du inte någon undervisning utan läser in kursen på egen hand utifrån instruktioner och gör ett slutprov i kursen och erhåller betyg utifrån kunskapsnivå. Vissa prövningar innehåller hemuppgifter/laborationer som ska göras i anslutning till prövningstillfället.

Prövningar

Du hittar utbildningsutbudet samt gör din webbansökan via länkarna under Relaterad information längre ned på sidan.