Antagningsregler, urval och status

Du är behörig till kommunal vuxenutbildning i Lund från och med hösten det år du fyller 20, har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer för EU-medborgare och är folkbokförd i Lunds kommun.

Antagningsregler

Du är behörig till kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20 samt har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer för EU-medborgare. Även du som är yngre och har Examensbevis eller Studiebevis från gymnasieskolan är behörig.

Webbansökan skall vara komplett senast sista ansökningsdag för att den skall behandlas. Vad som krävs för att ansökan ska vara komplett skiljer sig åt beroende på vilken typ av studier du har sökt. Läs noga igenom informationen på ansökningssidan och bekräftelsemailet som du får när du gjort ansökan. Där hittar du information om vad som krävs för att ansökan ska vara komplett beroende på vad du har sökt för kurs/utbildning. Ej kompletta ansökningar eller ansökningar där kompletteringar inkommer försent behandlas ej.

För att vara behörig till en utbildning eller kurs krävs ett godkänt betyg i underliggande kurs eller motsvarande. För yrkesutbildningar gäller lägst godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk (övriga krav kan tillkomma - mer information hittar du under "Yrkesutbildningar" i menyn till vänster).

Tänk på att om du har samordningsnummer och är medborgare i ett EU-land behöver du till din ansökan bifoga en kopia på ditt pass och ett registerutdrag från Skatteverket som visar att du har en registrerad adress i Lund.

Blir alla beviljade kommunal vuxenutbildning?

På grund av begränsade ekonomiska resurser kan inte alla behöriga sökande erbjudas plats. Därför görs ett urval utifrån rådande prioriteringsordning. Den person med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre utbildning enligt 3 kap 7§ i förordningen om vuxenutbildning.

Vad gäller om jag är folkbokförd i annan kommun än Lund?

Om du är folkbokförd i annan kommun än Lund ska du lämna ansökningsbekräftelse och betyg till din hemkommun för beslut. Hemkommunen måste bevilja din ansökan för att du ska få studera kommunal vuxenutbildning i Lund. Antagningsenheten behöver din hemkommuns beslut senast sista ansökningsdag för att kunna behandla din ansökan. 
Observera att detta inte gäller om du söker prövning.

Var kan jag se statusen för min ansökan?

Logga in på ansökningssidan och klicka på Visa studieplan för att följa status på din ansökan. De följande statusarna innebär:

 • Annan kommun - du är folkbokförd i annan kommun än Lund. Lämna ansökningsbekräftelsen till din hemkommun för godkännande. Din hemkommun måste bevilja ansökan för att du ska få studera kommunal vuxenutbildning i Lund.
 • Antagen - du får inom kort ett antagningsbesked från utbildningsanordnaren.
 • Behörig - du uppfyller kraven för att vara behörig till sökt utbildning.
 • Beviljad - din hemkommun beviljar att bekosta en utbildningsplats för dig.
 • Ej behörig - du uppfyller inte kraven för att vara behörig till sökt utbildning.
 • Ej beviljad - duär inte beviljad sökt utbildning.
 • Ej prioriterad - du är inte prioriterad till sökt utbildning på grund av begränsade ekonomiska resurser.
 • Ej komplett - din prövningsansökan är inte komplett. Betyg och/eller betalningskvittens saknas.
 • Granskad - din ansökan är under behandling.
 • Kallad - antagningsbesked från Komvux har skickats till dig per post.
 • Komplettering - din ansökan är inte fullständig. Läs igenom ansökningsanvisningarna igen och komplettera med de uppgifter/dokument som saknas.
 • Kompletterande betyg - betyg från pågående kurs inväntas.
 • Startar ej - sökt utbildning startar ej. Kontakta Lunds Vägledningscentrum för ny studieplanering.
 • Sökt - behandling av din ansökan är ännu inte påbörjad.
 • Test - du kommer att bli kallad till test inför kursstart för att bedöma vilken kursnivå du ska börja på.

Kontakta antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lunds om du har frågor gällande statusen på din ansökan. I mailet behöver du ange ditt fulla personnummer alternativt ditt för- och efternamn samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.

Mejla antagningsenheten

Tänk på

Du kan läsa en kurs och få betyg F eller avbryta studierna maximalt tre gånger. Skulle detta ske hänvisas du att vid fjärde försöket istället söka prövning i kursen. Du hittar information om prövningar i menyn till vänster.

Du kan inte bli beviljad en kurs hos en utbildningsanordnare om du redan är antagen till eller beviljad samma kurs hos en annan utbildningsanordnare. Du behöver i så fall slutföra eller avbryta/tacka nej till nuvarande kurs innan ansökan till den andra utbildningsanordnaren kan beviljas.

Om du läser en kurs på Hermods och söker efterföljande kurs på Komvux måste betyget från Hermods vara registrerat senast sista ansökningsdag för att ansökan till Komvux ska kunna beviljas. Detsamma gäller om du läser en kurs på Komvux och söker efterföljande kurs på Hermods.

Om du vill höja betyget i en kurs du redan har godkänt i är du välkommen att söka prövning. Du är inte behörig att läsa en kurs som du redan har godkänt i.

Relaterad information