Skolskjuts

Rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Ansökan om skolskjuts på grund av färdvägens längd

Lunds kommun strävar efter att så långt det är möjligt placera elever i en skola nära hemmet. Elever i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola, som är folkbokförda i Lunds kommun, har rätt till kostnadsfri skolskjuts om avståndskravet är uppfyllt till den kommunala skola som kommunen skulle valt att placera eleven vid om inget aktivt skolval hade gjorts.

Elever har rätt att söka valfri skola, men den elev som har valt en annan skola, kommunal eller fristående, än den skola som kommunen skulle placerat eleven vid, har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vid eget val av skola är det organisatoriska och ekonomiska faktorer som avgör rätten till skolskjuts. Därför räcker det inte alltid att avståndskravet är uppfyllt, eller att trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra omständigheter är sådana att eleven kommer i behov av skolskjuts.

Om det inte är ett aktivt val av vårdnadshavarna att välja en skola på längre avstånd, erbjuds skolskjuts till de elever som uppfyller följande avståndskrav till den kommunala skola som kommunen placerat eleven vid:

  • elever i år F–3 som har mer än 2 km till den kommunala skolan
  • elever i år 4–6 som har mer än 3 km till den kommunala skolan
  • elever i år 7–9 som har mer än 4 km till den kommunala skolan

Elever, folkbokförda i Lunds kommun, som uppfyller kraven för upphandlad skolskjuts, blir erbjudna skolskjuts vid terminsstart och behöver därför inte göra en ansökan. Elever som får behov av skolskjuts då terminen redan påbörjats, exempelvis vid flytt, måste däremot ansöka om skolskjuts. 

Ansökan för skolskjuts i grundskola, grundsärskola, fristående enhet och för elever med skolgång i annan kommun görs via följande blankett.

Ansökan skolskjuts

Ansökning som gäller någon av skolformerna grundskola och grundsärskola skickas till rektor på aktuell skola.

Ansökan som gäller fristående enhet och skolgång i annan kommun skickas till: Barn- och skolförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund.

Ansökan om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra omständigheter

Elever, folkbokförda i Lunds kommun, som inte uppfyller avståndskraven, men trots detta har behov av skolskjuts till den skola de blivit placerade vid, behöver ansöka om skolskjuts för en individuell bedömning. Ansökan görs via blanketten: Ansökan om skolskjuts grundskola. Blanketten skickas till rektorn där eleven går.

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts om ditt barn bor växelvis hos dig och den andra vårdnadshavaren. För att få rätt till skolskjuts måste barnet bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Båda vårdnadshavarna har rätt att ansöka om skolskjuts. Ovanstående avståndsregler ska vara uppfyllda. Avståndsprövning görs då från båda bostadsadresserna. För att få rätt till skolskjuts vid växelvis boende måste båda vårdnadshavarna vara folkbokförda i Lunds kommun. Ansökan görs via blanketten: Ansökan om skolskjuts grundskola.

Skolskjuts till annan kommun

Elever som väljer en kommunal skola i en utomstående kommun har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Elever som väljer en fristående skola utanför Lunds kommun har inte rätt till skolskjuts.

Organisation av skolskjuts

Elevens hemkommun är skyldig att anordna skolskjuts då kraven för skolskjuts är uppfyllda. Kommunen har rätt att fritt organisera skolskjutsen. Olika skolskjutsfordon kan användas, såsom skolbuss, kollektivtrafik eller taxi. Elevens bostadsplacering och elevens övriga behov står till grund för kommunens val av färdmedel.

Rätten till skolskjuts gäller för skolverksamhet under läsårstid, ej till fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.

Går ditt barn i grundsärskolan och behöver tillfälligt ändra tid för skolskjutsen?

Kontakta Markentreprenad:

Telefonnummer: 046-359 71 20, kl. 06.15–17.30

E-post: persontransporter@lund.se

Kompisåkning med skolskjuts

Om en kompis till ett barn som har skolskjuts vill följa med i skolskjutsen behöver ett intyg fyllas i av vårdnadshavaren och lämnas till busschauffören. Detta intyg ska fyllas i och lämnas vid varje tillfälle. Läs texten på intyget för att få veta vilka regler och begränsningar som gäller vid så kallad kompisåkning. 

Blankett för kompisåkning

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skolskjuts