Särskola och resurscentrum

I Lunds kommun bedrivs den obligatoriska särskoleverksamheten i form av grundsärskola och inriktning träningsskola. De elever som går i grundsärskolan får sin undervisning integrerad i grundskolan eller i sammanhållen grupp på någon av våra grundsärskolor.

De flesta barn i såväl grundskola som förskola får sina behov tillgodosedda inom skolans och förskolans vanliga verksamhet. För en del av barnen räcker detta dock inte helt. Ungefär en femtedel av barnen inom grundskolan och ungefär lika många inom förskolan behöver mer stöd för sin utveckling.

För en liten del av barnen är behoven av särskilt stöd så stora att den tilldelade resursen inte räcker till. Då finns det möjlighet för grundskolorna att i samråd med föräldrarna ansöka om extra stöd. För barn med mycket stora svårigheter, kan det till exempel innebära skolgång i någon av våra kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper. För barn med en utvecklingsstörning kan detta innebära ett mottagande i grundsärskolan.

Statlig specialskola för döva och hörselskadade

Det finns en statlig specialskola belägen i Lund, Östervångsskolan. Östervångsskolan är till för döva och hörselskadade barn och ungdomar som får sin undervisning både på teckenspråk och talad svenska. Du kan läsa mer om de statliga specialskolorna på Specialpedagogiska Skolmyndighetens webbplats. Se länk under "relaterad information".

Lunds skolors resurscentrum (LSR)

Lunds skolors resurscentrums uppgift är att ge stöd, handledning, fortbildning och information till skolpersonal inom grundskolan, grundsärskolan samt friförskolor. Se undersidan "Lunds skolors resurscentrum" för mer information.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/resurscentrum

Kontakt

Resurscentrum

Postadress: Lunds skolors resurscentrum, Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 49 (våning 3)
E-post: lsr@lund.se

Verksamhetschef: Peter Walther
Telefon: 046-359 70 72
E-post: peter.walther@lund.se

Chef för resursteamet: Fredrik Höglund
Telefon: 046-359 95 96
E-post: 
fredrik.hoglund@lund.se

Specialpedagog/grundsärskolesamordnare: Pia Lindqvist
Telefon: 046-359 95 99
E-post: pia.lindqvist@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se