Centrala resurser till skolor

I Lunds kommun finns centrala resurser med fördjupad kompetens som kan nyttjas av förskolor och skolor som behöver ge extra stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd.

Hörselpedagoger

Hörselpedagogerna är ett specialpedagogiskt stöd till skolansvariga, arbetslag, pedagoger och elever. Detta för att elever med hörselnedsättning ska få en så optimal skolgång som möjligt under sitt skolliv.

Elever som går i skolor i Lunds kommun ska mötas av en likvärdig skola. Tre viktiga beståndsdelar för att nå en likvärdighet vad gäller elever med hörselnedsättning är en bra ljud- och ljusmiljö/lärmiljö, en individuellt hörselanpassad pedagogik samt rätt bemötande och bedömning.

Hörselpedagogerna kan bland annat hjälpa skolorna med:

  • skolval och stadieövergångar
  • att informera, utbilda och handleda personal och skolledning kring hörselnedsättningens konsekvenser för lärandet
  • att handleda barn, elev och personal kring hur hörseltekniken fungerar
  • att ge stöd i form av kommunikationstekniska hörhjälpmedel
  • att samverka med externa aktörer som exempelvis Region Skåne, specialskolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • att medverka vid ljudmiljö- och lokalanpassningsfrågor

Lektor

Lektorer i förskolan och grundskolan är för Lunds kommun en innovation med syftet att skapa möjligheter för lärares utveckling och kunskaper.

Genom kommunens lektorer erbjuds kontinuerligt stöd för lärare att utvecklas inom sin profession, även långt efter genomförd lärarutbildning.

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers möjligheter till lärande i förskola och skola. Därför blir det viktigt att undervisning tar stöd i aktuella evidensbaserade metoder kopplade till lärandeteorier. Genom lektorns didaktiska forskningsutbildning kan man som lärare eller rektor få stöd med att stärka det vetenskapliga förhållningssättet i och för undervisningspraktiken.

Skoldatateket

Skoldatateket är en kommunövergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring digitala lärverktyg sätts i centrum.

Skoldatateket arbetar för att ge skolpersonal fördjupad kunskap i hur de, utifrån ett specialpedagogiskt synsätt, kan ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande med hjälp av digitala lärverktyg. Att ha tillgång till och kunna använda verktygen kan vara skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas i skolan. I Lunds kommun har vi valt att satsa på ett basutbud av kommunverktyg, för att öka likvärdigheten och tillgängligheten för alla. Verktygen är bra för alla, men särskilt viktiga för en del elever.

Skoldatateket är en resurs till skolorna och insatserna riktar sig till skolpersonal i Lunds kommunala grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor samt gymnasiesärskolor.

Skoldatatekets hemsida

Stöd till förskolor

Pedagogiska resursenheten erbjuder pedagoger och rektorer i Lunds kommuns kommunala förskolor stöd i frågor som rör förskolans verksamhetsutveckling på grupp- och organisationsnivå för alla barns bästa.

Med bred kompetens inom bland annat specialpedagogik, psykologi och socialt arbete ges ett kontinuerligt stöd i arbetet på förskolorna med handledning som främsta metod.

Om du som vårdnadshavare vill veta mer om stödet som kan erbjudas ditt barn, vänder du dig till rektorn på barnets förskola.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skoldatatek