Tillsyn och insyn av friskolor

Kommunen godkänner fristående förskolor och fristående fritidshem, samt godkänner rätten till bidrag för enskild pedagogisk omsorg om verksamheterna uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Kommunen har även tillsynsansvar för dessa verksamheter.

Tillsyn

Tillsynen av fristående förskolor, friståendefritidshem och enskild pedagogisk omsorg ska ske i enlighet med 26 kap skollagen (2010:800).

Syftet med tillsynen är dels att verka förebyggande men också att kontrollera att kraven i författningarna (framförallt skollagen och berörda läroplaner) följs. Om så inte sker kan utbildningsnämnden ingripa mot huvudmannen med sanktioner. Huvudmannen är den som är ytterst ansvarig för att verksamheten lever upp till de mål och krav som framgår av författningarna.

Insyn

Syftet med insynen är att ge kommunen förbättrade möjligheter att hålla sig underrättad om hur de fristående förskoleklasserna, grund- och gymnasieskolorna arbetar utifrån sina verksamhetsmål.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.