Beslut om avveckling fattat gällande förskolan Prenneelvan

25 mars, 2021

Vid nämndsammanträde tisdagen den 23 mars fattade Barn- och skolnämnden beslut om att avveckla färskolan Prenneelvan. I samband med avvecklingen, erbjuds förskolans barn plats vid annan förskola i Lunds kommun utifrån vårdnadshavares önskemål.

Beslutet om Prenneelvans avveckling är en del av Barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess. Under processens gång har vårdnadshavare bjudits in till informationsmöte och kunnat lämna synpunkter på förslaget som sedan presenterats för Barn- och skolnämnden inför beslut.

Du läser nämndshandlingarna för Barn- och skolnämndens sammanträde 23 mars i sin helhet här.