Värdegrundsarbetet på Lunds grundskolor

10 mars, 2017

Värdegrundsarbetet är ett ständigt pågående arbete i Lunds grundskolor. Arbetet med värdegrunden förstärks nu ytterligare.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling, arbete mot hot och våld

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är grunden för det värdegrundsarbetet som pågår dagligen. Planen omarbetas årligen och omfattar faserna att uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp. Det främjande och förebyggande arbetet är en del av skolans vardag. Värdegrundsarbetet integreras i det dagliga arbetet och då har det bäst effekt. Arbetet utgår alltid ifrån barnets bästa.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet i skolan omfattar skolhälsovård, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog/speciallärare samt skolledning. Elevhälsoteamet har en central roll i det främjande och förebyggande arbetet. Teamet har regelbundna möten där grupp- och individärenden diskuteras utifrån ett lösningsperspektiv och går vidare i konkreta åtgärder för våra barn/grupper. Elevhälsoteamet har också en viktig roll i akuta situationer på skolan.

Skolspecifika exempel för att skapa och bevara trygghet på våra skolor:

 • Trygghetsteam eller liknande, med inrättade förstelärartjänster som tillsammans med eleverna planerar och genomför trygghetsbevarande insatser. Exempelvis i fritidshemmet finns grupper som samtalar kring värdegrundsfrågor, både förebyggande och vid behov.
 • Trygghetsvärdar på skolan, som eleverna har i sin närhet och kan ta kontakt med vid behov.
 • Organiserade rastaktiviteter som fritidspedagoger håller i samtidigt som de har överblick över eleverna.
 • Vuxennärvaro på elevernas raster.
 • Pedagoger fångar upp det som sker på fritiden eftersom det ofta ger avtryck i skolan, genom kontakt med elever och vårdnadshavare.
 • Samverkan i gruppen ”Barn- och unga”, samverkansgrupp med fältgruppen och kyrkan, polisen, socialförvaltningen, som skolan träffar regelbundet för att identifiera behov av insatser.
 • Många skolor arbetar med ”Netikett”, ett arbetsmaterial för att motverka nätkränkningar och hjälpa unga hur man bör förhålla sig på nätet. Föreläsning av Elza Dunkels (universitetslektor) om nätkulturer och kränkningar har erbjudits under hösten 2016.
 • Gruppstärkande aktiviteter för att främja en positiv samarbetskultur och trygg skoltillvaro, såsom samarbetsövningar inom eller mellan klasser. Inför läsårsstarter intensifieras detta arbete för att skapa en god start på terminen.
 • Att arbeta för goda relationer till vårdnadshavare så att man kan känna sig trygg att kontakta skolan vid olika typer av bekymmer.
 • Regelbundna samtal mellan mentor/lärare, elev och vårdnadshavare.
 • Lära våra barn ett respektfullt bemötande, viktigt att arbeta med redan i tidig ålder.
 • Lunds elever årskurs 5 och 8 fyller årligen i en enkät, Lunk, för att fånga upp elevernas åsikter, bland annat finns frågor om värdegrundsarbetet. Flera skolor har egna trygghetsenkäter för att fånga upp den skolnära trygghetssituationen. Resultaten av enkäterna påverkar kommande års trygghetsplan.
 • Olika typer av samråd med vårdnadshavare finns på skolorna där värdegrundsfrågor kan diskuteras. Vårdnadshavare är också välkomna i verksamheten.
 • Kommunen har utbildningssamordnare för sex- och samlevnadsundervisningen, för att säkerställa en hög kvalitet i sex- och samlevnadsundervisningen i Lunds skolor.

 

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.