Påskagängets skola - ny skola i Dalby

15 november, 2017

Nu börjar planerna på en ny skola i södra delen av Dalby, Påskagängets skola, att bli verklighet. Redan hösten 2018 ska det finnas tillfälliga skollokaler på plats och den nya permanenta skolan beräknas vara färdig hösten 2021.

Karta Dalby plats för Påskagängets skola

Det område som Lundafastigheter idag tittar på för ny skola är inom fastigheterna Dalby 31:49, Dalby 63:105 och Dalby 31:8, grönt område. Inom fastigheten Dalby 63:105, rött område, tittar Lundafastigheter på möjligheterna att bygga en paviljongskola som ska kunna ta emot de första eleverna hösten 2018.


Flera aktörer inom Lunds kommun samarbetar kring Påskagängets skola och här är information om det arbete som pågår och de olika stegen fram till att det finns en helt ny skola på plats.

Start redan hösten 2018

I väntan på den permanenta skolbyggnaden planerar Lundafastigheter för att bygga en tillfällig skolbyggnad med paviljonger. Skolan med paviljonger ska kunna ta emot de första eleverna redan hösten 2018 och under 2019 kompletteras den med ytterligare lokaler.

En förskoleklass som det här läsåret har sina lokaler på Kattfotens förskola ska enligt planerna flytta in på Påskagängets skola hösten 2018, tillsammans med två nybildade förskoleklasser.

Därefter är det tänkt att nya förskoleklasser ska tillkomma varje år så att skolan successivt växer. Denna plan baseras på nuvarande prognos för befolkningsutvecklingen.

Resurser på den tillfälliga skolan

Under den tid då verksamheten bedrivs i den tillfälliga paviljongskolan är det tänkt att elevernas undervisning i idrott och hälsa samt slöjd ska bedrivas på Nyvångskolan eller Hagalundsskolan. I den tillfälliga skolbyggnaden planeras en egen matsal där frukost, lunch och mellanmål serveras. Skolan ska ha ett mottagningskök, vilket innebär viss möjlighet till egen tillagning, till exempel att koka potatis, ris och pasta. En skolgård med stimulerande utemiljö och en trygg trafiksituation kring skolan kommer också att prioriteras. Eleverna i Påskagängets skola planeras även att erbjudas skolbarnomsorg (fritidshem) i skolans lokaler.

Nytt alternativ för förskoleklasselever

Redan till nästa läsår finns alltså Påskagängets skola som alternativ för de barn som ska börja förskoleklass. Ansvarig rektor är inledningsvis Peter Nilsson som tillträder sin tjänst den 4 december och skolans personal ska bemannas under våren.

En permanent skolbyggnad 2021

Området för den permanenta skolbyggnaden håller på att detaljplaneras och inom det arbetet kommer det tas hänsyn till framtida järnvägsspår, skyddsavstånd till mejerifabriken Alba, med mera. Detaljplanen beräknas vara klar till sommaren 2018. Efter det kan Lundafastigheter påbörja projektering för att kunna handla upp en entreprenör för byggnationen. Lundafastigheters uppskattning idag är att skolan blir inflyttningsklar till hösten 2021. När den permanenta skolan är helt igång kommer den att ha två parallellklasser från förskoleklass till årskurs 6.

Utgår från befolkningsutvecklingen

Planeringen av nya skolor baseras på prognoser av befolkningsutvecklingen och med Påskagängets skola bedöms behovet av skolplatser att täckas på ett bra sätt. Barn- och skolförvaltningen följer kontinuerligt befolkningsutvecklingen i Dalby och Torna Hällestad med omnejd för att se antal födda samt in- och utflyttningar. I prognosen ingår också förväntat antal elever till följd av nyanlända som beräknas flytta till Dalby. Skolförvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över lokalbeståndet för att erbjuda skolor och förskolor ändamålsenliga lokaler tillsammans med Lundafastigheter, som är hyresvärd och förvaltar lokalerna.

Om du har frågor:

Lundafastigheter ansvarar för skolbyggnader inom Lunds kommun och är även de som bygger nya skolor.

Kontaktperson: Johan Zellbi Rygge, projektledare
Tfn: 046-3594311
E-post: johan.ryggezellbi@lund.se

Skolkontoret på Barn- och skolförvaltning Lund Öster* ansvarar för att följa befolkningsutvecklingen och beräkna behov av skol- och förskoleplatser.

Kontaktperson: Anna Holmgren, ekonom och lokalplanerare
Tfn: 046-3594063
E-post: anna.holmgren@lund.se

Team Dalby inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster ansvarar för att planera och bygga upp verksamheten i den nya skolan.

Kontaktperson Per Wickström, verksamhetschef
Tfn: 046-3597931
E-post: per.wickstrom@lund.se

*Från den 1 januari 2018 upphör Barn- och skolförvaltning Lund Öster för att ingå i en gemensam barn- och skolförvaltning för hela Lunds kommun.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.