Mobbning, trygghet och säkerhet

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. De ska aldrig behöva utsättas för kränkningar, det vill säga sårande eller förnedrande behandling, varken från lärare och personal på skolan eller från andra elever.

Skolan och förskolan har ansvar att förhindra att elever och barn behandlas illa och det regleras i skollagen och diskrimineringslagen. I dagligt tal brukar man kalla återkommande kränkningar för mobbning, men det är inte ett begrepp som används i lagstiftningen. Istället används begreppen kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Skolan är skyldig att agera

Skolan är skyldig att agera så snart någon ur personalen får veta att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska då ta reda på vad som har hänt och förhindra att kränkningarna fortsätter.

Förebyggande arbete

Varje skola och förskola ska också arbeta förebyggande och varje år ta fram en plan för att förebygga, upptäcka och åtgärda kränkande behandling. Du hittar förskolornas, grundskolornas och gymnasieskolornas planer mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier på deras sidor på lund.se.

Förskolor

Grundskolor

Gymnasieskolor

Om du är rädd att ditt barn far illa

Om du får signaler att ditt barn utsätts för mobbning eller dålig behandling i skolan ska du prata med barnets lärare eller rektorn på skolan. Det går också bra att vända sig till elevhälsan, till exempel skolsköterskan.

I en jobbig situation kan kommunen ge olika former av stöd.

Stöd till familj, barn och ungdom

Skolan har skyldighet att förhindra att kränkningarna fortsätter. Om ni känner att ni ändå inte får den hjälp som behövs finns det olika sätt att gå vidare.

Synpunkter och klagomål på förskolan eller skolan