Mobbning, trygghet och säkerhet

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Alla elever ska ha samma rättigheter

Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter –  oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, uttryck samt ålder. Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Skolan är skyldig att agera

Skolan är skyldig att agera så snart någon ur personalen får veta att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska då utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om skolan inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att kränka eller trakassera en annan elev, kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd till den utsatte eleven. Detsamma gäller när skolpersonal bryter mot förbudet att utsätta elever för kränkande behandling eller diskriminering och trakasserier. Skadeståndsbeloppet kan bli högre om verksamhetens plan inte lever upp till de krav som ställs i lagen.

Alla skolor ska varje år upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Stöd till barn, ungdomar och föräldrar