Resebidrag

Du som är elev och folkbokförd i Lunds kommun, kan ansöka om resebidrag om du ska studera på en gymnasial utbildning och har minst 6 kilometers resväg till skolan.

Vem har rätt till resebidrag?

För att få resebidrag (t.ex. busskort eller kontantersättning)måste du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du ska gå en utbildning vid en gymnasieskola.
  • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, eller till barnbidrag.
  • Din dagliga färdväg mellan dinfolkbokföringsadress och skolanska vara minst 6 km.
  • Du får inte ha inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.

Kontakta utbildningskansliet för tilläggsbidrag, på 046-359 70 23, om du har mer än 6 km från dinfolkbokföringsadress till din närmsta hållplats.

Du som har växelvist boende inom Lunds kommun kan ha rätt till resebidrag om du har 6 km till skolan från något av dina boenden. Du hittar blanketter under "relaterad information" längre ner på sidan.

Så här ansöker du

Bor du iLunds kommun och ska gå på en kommunal gymnasieskola lämnar du din ansökan till den aktuella gymnasieskolan.

Bor du i Lunds kommun och ska gå på en fristående gymnasieskola, måste duskicka eller lämna in din ansökan om resebidrag till Utbildningskansliet, Gymnasieintagningen, Stora Södergatan 47, Box 138, 222 23 Lund.

Var noga med att fylla i dina uppgifter – blanketten måste vara fullständigt ifylld för att vi ska kunna behandla den.

Upplysningar till avsnitten i ansökningsblanketten

  • Personuppgifter:Fyll i alla uppgifter. Kontrollera att du lämnar rätt adress, det vill säga din folkbokföringsadress.
  • Utbildning:Använd de namn på skolan och utbildningen som står på antagningsbeskedet.
  • Ansökan:Du ska ansöka om resebidrag en gång varje läsår. Markera rutan för hela läsåret om resebidraget gäller hela läsåret.
  • Terminskort eller kontantbidrag:Huvudregeln är att du får resebidrag i form av ett erforderligt terminskort.
  • Kontantbidrag kan du få i stället för ett terminskort. Du får då kortets värde minus moms. Du får bidraget 30 septemberför höstterminen och 31 januari för vårterminen. Får du kontant ersättning måste du även ange vem som är bidragsmottagare. Om du som elev är myndig ska du själv stå som bidragsmottagare, och om du inte är myndig skickar vi bidraget till vårdnadshavaren som du anger. I vissa fall kan du ange en annan förmyndare.
  • Skriv under ansökan:Om du är myndig ska du själv underteckna ansökan. Om du är omyndig ska ansökan även undertecknas av din vårdnadshavare.

Om du har flyttat, avbrutit eller inte påbörjat dina studier

Om du flyttar, avbryter eller inte påbörjar dina studier uppfyller du inte längre villkoren för att få resebidrag. Du måste då lämna tillbaka det terminskort som du har fått eller den kontantersättning som du har fått, för den tid som återstår.

Har du medvetet lämnat vilseledande uppgifter ska du lämna tillbaka bidraget, det vill säga terminskortet eller pengarna, som du har fått.

Överklaga beslut

Elev som fått avslag på sin ansökan om resebidrag kan överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten i Malmö men ska skickas eller lämnas till Utbildningsnämnden i Lunds kommun. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra och hur man vill att beslutet ska ändras. Inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet måste vi ha din överklagan.

Frågor? Kontakta utbildningskansliet

Om du har frågor kan du kontakta utbildningskansliet, 046 - 359 70 23. Det är viktigt att du lämnar din ansökan i rätt tid, så vi kan lämna ut ditt terminskort så snabbt som möjligt.

Relaterad information

Faktaansvarig: Utbildningsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/resebidrag

Kontakt

Utbildningskansliet

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-35970 23

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.