Studieekonomi, resor och boende

Du som går i gymnasiet får studiebidrag från CSN tills du fyller 20 år. Bor du på annan ort kan du få inackorderingsbidrag.

 • Studiebidrag,  får du från och med du har fyllt 16 år. Du behöver inte söka det här bidraget, utan du får det varje månad i efterskott.
 • Inackorderingstillägg som du söker hos din hemkommun om du på grund av lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig.

Studiemedel kan du söka från och med höstterminen det år som du fyller 20 år. Du hittar ansökningsblanketter CSN eller hos kuratorn på skolan.

Läs mer om studiebidrag, extra tillägg och inackorderingsbidrag på CSN:s webbplats, se länken nedan.

Här hittar du frågor och svar om resebidrag

Resor till och från skolan

För att få resebidrag (t.ex. gymnasiekort eller kontantersättning) måste du uppfylla följande grundvillkor:

 • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola eller komvux.
 • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
 • Din dagliga färdväg mellan din bostad och skolan skall vara minst 6 km.
 • Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.
 • Du får kortet till vårterminen det år du fyller 20 år.

Om du har mer än 6 km från dinfolkbokföringsadress till din närmsta hållplats kan du även ansöka om tilläggsbidrag.

Du som har växelvist boende inom Lunds kommun kan ha rätt till resebidrag om du har 6 km till skolan från något av dina boenden. Ansökningsblankett finns längre ner på sidan.

Så här ansöker du

Gör din ansökan via vår e-tjänst

Ansökan om resebidrag

 • För dig som ska börja i årskurs 1. Det viktigt att du ansöker om resebidrag så fort du fått ditt antagningsbesked 1 juli.  Skånetrafiken kommer skicka kortet hem till dig.
 • För dig som ska börja i årskurs 2 och 3. För att du ska få ditt kort före terminsstart måste du ansöka om resebidrag senast 5 juni. Om antagning sker senare måste ansökan lämnas snarast möjligt. Skånetrafiken kommer skicka kortet hem till dig.

Om du har flyttat, avbrutit eller inte påbörjat dina studier

Om du flyttar, avbryter eller inte påbörjar dina studier uppfyller du inte längre villkoren för att få resebidrag. Du måste då lämna tillbaka det gymnasiekort som du har fått eller den kontantersättning som du har fått, för den tid som återstår.

Har du medvetet lämnat vilseledande uppgifter ska du lämna tillbaka bidraget, det vill säga gymnasiekortet eller pengarna, som du har fått.

Överklaga beslut

Elev som fått avslag på sin ansökan om resebidrag kan överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten i Malmö men ska skickas eller lämnas till Utbildningsnämnden i Lunds kommun. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra och hur man vill att beslutet ska ändras. Inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet måste vi ha din överklagan.

Du kan få inackorderingstillägg om

 • du inte har sökt resebidrag och förutsätts bo inackorderad så du inte behöver resa till skolan
 • du studerar på heltid
 • du på grund av lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig.

Lång och besvärlig resväg innebär minst 40 km reseavstånd enkel resa och/eller minst 2 timmars restid per dag mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om du praktiserar räknas avståndet eller restiden mellan folkbokföringsadressen och praktikplatsen. Vi förutsätter att du reser med allmänna kommunikationer eller går där det inte finns några sådana.

Ansökan om inackorderingstillägg

Inackorderingstilläggets storlek beror på reseavståndet

Vi beräknar avståndet med hjälp av den kortaste resvägen i Eniros karttjänst. Restid i Skåne beräknar vi med hjälp av Skånetrafikens reseplanerare.

Avstånd i km Kronor/månad
0 - 100 km           1 550:-        
101 - 300 km 1 960:-
301 - 600 km 2 150:-
601 - 900 km 2 280:-
901 - 1200 km 2 600:-
1201 - km 2 850:-

Du kan i vissa fall beviljas inackorderingstillägg om

 • dina föräldrar har flyttat till annan kommun och du går kvar i skolan i Lund.
 • dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året och du bor kvar i Lund.
 • du är elev vid Svenska skolan i utlandet.
 • du på grund av sociala förhållanden inte längre bor kvar hemma.

Inackorderingstillägg utgår i dessa fall till det lägsta månadsbeloppet.

Du kan söka och få inackorderingstillägg beviljat för ett helt läsår, det vill säga vanligtvis för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Vi betalar ut tillägget en gång per termin den 15 oktober och den 15 februari. Du kan som tidigast få bidrag från och med den månad som du lämnar in ansökan. 

Ange din e-postadress om du vill ha ett förhandsbesked kring om vi kommer att bevilja eller avslå din ansökan om inackorderingstillägg. Ett definitivt beslut skickar vi ut i början av september efter att vi undersökt med den mottagande skolan att du är elev där.

Anmäl ändringar som påverkar bidraget!

Gymnasieantagningen lämnar ytterligare upplysningar på telefonnumret 046-359 70 36.

Skicka din ansökan till: Gymnasieantagningen, Stora Södergatan 47 Box 138 222 23 LUND 

Bidrag till läromedel och skolmåltider

Bidraget är till dig som studerar vid folkhögskola eller på gymnasienivå på Komvux och inte har har ett slutbetyg från gymnasiet. Använd vår e-tjänst eller en blankett för att ansöka.

Ansökan om läromedel och skolmåltider

 

 

 

 

 

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.