Stor uppslutning på mötet om nya gymnasieskolan

8 november, 2017

Ett hundratal Lundabor slöt upp vid tisdagens informationsmöte om hur Lunds kommun planerar för att bygga Hedda Anderssongymnasiet på tomten för nuvarande Svaneskolan.

Mötet inleddes med en genomgång av representanter från stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen och utbildningsförvaltningen om hur processen ser ut fram tills dess att den nya skolan kommer att tas i bruk. Medverkade på mötet gjorde även politiker från servicenämnden och utbildningsnämnden.

Efter den inledande informationen hölls en frågestund, som bland annat handlade om trafiksituationen kring skolan, hur hög byggnaden kommer att få bli, vad som kommer att hända med Svaneskolans aula samt varför den nya gymnasieskolan kommer att byggas just där, i stråket mellan Katedralskolan och Polhem, i stället för exempelvis ute på Brunnshög där det finns mer plats.

Vissa av frågorna kommer inte att kunna besvaras förrän alla pusselbitar faller på plats under 2018 med ett vinnande arkitektförslag, som kommer att ligga som grund till ett förslag på ny detaljplan för området.


Hur ser tidsplanen ut i stort?

  • Just nu: utredningsarbete, förberedelse för upphandling av byggentreprenad, arkitekttävlingens prekvalificeringsomgång (med mera)
  • Januari 2018: Internationella skolan flyttar från Parkskolan.
  • Våren 2018: arkitekttävling, tilldelningsbeslut byggentreprenad.
  • Hösten 2018: förslag till ny detaljplan för fastigheten Pastor Svane 1 m.fl går ut på samråd.
  • 2019: Svaneskolan flyttar till Parkskolan.
  • 2019-2023: den nya gymnasieskolan byggs i etapper.

Skolans placering:

Varför byggs skolan just här? Det centrala läget lockar ännu fler elever och försämrar trafiksituationen. Varför inte placera den i exempelvis Brunnshög, där spårvägen ger goda kommunikationer. Finns det ingen bestämmelse som reglerar vad ett kvarter tål och hur nära två gymnasieskolor får befinna sig? Miljöbelastningen av att ungdomar behöver pendla till sin gymnasieskola måste lyftas. Det är mycket skräp och fimpar som kastas på marken av de ungdomar som redan befinner sig i området.

- Den 24 maj 2016 beslutade Kommunstyrelsen att den nya gymnasieskolan ska uppföras på tomten för Svaneskolan.Placeringen har varit en lång process med flera olika alternativ. Till slut beslutades det om denna, bland annat med tanke på det centrala läget. Det är mycket möjligt att nästa gymnasieskola placeras i Brunnshög.
- Nedskräpning kan förebyggas med fler papperskorgar, men främst genom god kunskap och engagemang för dessa frågor inom undervisningens ramar.

Trafik:

Hur har ni tänkt att lösa trafiksituationen runt skolan, som redan idag upplevs som ansträngd, inte minst på morgnarna när många lämnar sina barn vid skolorna? Hur har ni tänkt att lösa parkering för elever och personal? Kan ni inte göra en bilfri zon i området?

- Den kanske tydligaste lärdomen från detta informationsmöte var just frågorna om trafik och parkering, som många uppfattar som jobbiga redan i dag.
- Serviceförvaltningen undersöker hur byggtrafiken till och från fastigheten hanteras för att den ska störa boende och övrigt trafik så lite som möjligt.
- Analys av befintlig trafiksituation och trafikkonsekvenserna kommer att göras i detaljplaneskedet. Hastighetsdämpande åtgärder skulle eventuellt kunna införas. Verkligt behov behöver utredas. Leveranser är svåra att komma åt men olika möjligheter kommer utredas. Möjlighet att stanna för avsläppning längs Svanevägen kommer utredas för att minimera trafikbelastningen i Jutahusen.
- P-huset i kvarteret Gasverket kommer att få flera våningar och de olika byggprojekten i området behöver köpa rätten till parkeringsplatser i enlighet med p-normen. Om p-huset blir fulltecknat behöver de köpa plats i annan anläggning.
- Helt bilfritt kan vi inte göra med tanke på tillgänglighetskraven som råder. Att arbeta med gatuparkering så att fler parkerar i p-hus vore önskvärt och bör analyseras i det fortsatta arbetet.

Kommer Bangatan stängas för allmän trafik? Finns det en trafikutredning för konsekvenserna av att placeras en kongress längs Trollebergsvägen?

- Det finns inget beslut om att stänga Bangatan för allmän trafik, heller inget beslut om att bygga en kongress. Om det tas kommer trafiken att utredas i samband med det detaljplanearbetet.

Bild till det kommande Hedda Anderssongymnasiet

Pengar:

Vad kommer skolan att kosta? Svaneskolans tak är precis renoverat, hur rimmar det med att skolan ska rivas, är inte det kapitalförstöring?

- I dag finns det ett inriktningsbeslut på att skolan får kosta 700 miljoner, men den summan kommer sannolikt att justeras när vi vet hur skolan och området faktiskt ska se ut.
- Renoveringen var nödvändig för att skolan ska kunna användas fram till dess att den nya är på plats. De nya skolbyggnaderna ska vara yt- och driftseffektiva och kunna användas av fler under en större del av dygnet. Lokaler och mark som inte utnyttjas effektivt är också en form av kapitalförstöring.

Bostäder:

Varför ska det byggas bostäder på tomten? Blir det inte för trångt? Ingår bostadshusen i arkitekttävlingen?

- Det finns i nuläget inget beslut på vilken typ av bostäder som ska byggas eller hur många våningar och lägenheter som skulle vara aktuella.
- Bostäderna ingår som volymer i tävlingen och deras konsekvenser för friytor och grönska utreds i arkitekttävlingen, men fokus ligger på skolan. Bostäderna (form, höjder, mängd osv).

Arkitekttävlingen:

Var på området kommer byggnaden eller byggnaderna att stå? Hur hög kommer skolbyggnaden att bli? Finns det några begränsningar i nuvarande detaljplan? Var kommer entréerna att ligga? Hur stor kommer skolgården att vara? Blir det mindre grönytor? Finns det krav på friytor per elev?

- Dessa, och liknande frågor, utreds i arkitekttävlingen och kommande detaljplanearbete. Planen kommer bland annat att reglera skolan och bostadsbebyggelsens höjder och placeringar. Gällande detaljplan (stadsplan) är från 1968 och i den regleras byggnadernas höjd till max 7 meter. 2010 antogs en ny översiktsplan för Lunds kommun, som anger att möjligheten till förtätning ska tas tillvara.
- Arkitekttävlingen går ut på att gestalta en ny gymnasieskola med tillhörande utemiljö för 2160 elever. Skolan ska uppfattas som en skola men kan bestå av en eller flera byggnader, varav minst en ska vara en så kallad profilbyggnad med utmärkande drag och hög arkitektonisk kvalitet. Andra förutsättningar är att skolan ska ha entré både mot Stadsparken och Trollebergsvägen samt att behovet av idrottshall och uteidrott ska lösas på annan fastighet. Byggnadsnämnden antog ett inriktningsbeslut stadsbyggnadsförutsättningarna för planområdet BN 2017/0236. beslutet inkluderar dock inte höjderna på bebyggelsen.

- När det gäller friytor finns det inga beslutade friytor för kommunens gymnasieskola utan friytan utgår från att alla funktioner ska rymmas. På Hedda Anderssongymnasiet innebär detta bland annat ytor som ska:

* främja fysisk aktivitet – aktivitetsytor, volleyboll
* bjuda in till social samvaro
* erbjuda soliga platser
* gröna platser
* sociala platser
* officiella platser, typ ”ta studenten”-plats
* undangömda viloplatser.

Vad kommer att hända med matsalen? Vad kommer att hända med Svaneskolans fina aula och stora scen, som är Lunds tredje största samlingslokal?

- Det är positivt om delar av den befintliga bebyggelsen integreras i det nya förslaget, men det kommer inte att vara ett krav i arkitekttävlingen i enlighet med byggnadsnämndens inriktningsbeslut BN 2017/0236. Det finns en förantikvarisk undersökning som de tävlande ska förhålla sig till.

Kommer de olika förslagen att ställas ut för allmänheten innan tävlingen avgörs?

- Ja, de kommer att ställas ut för allmänheten men det kommer inte att framgå vilket arkitektkontor som står bakom respektive förslag eftersom det råder sekretess på detta tills tävlingen är avgjord.

Bild till det kommande Hedda Anderssongymnasiet

Utbildning:

Kommer skolans utbildningar att vara teoretiska eller praktiska? Kommer skolan att erbjuda undervisning i estetiska kurser?

- Hedda Anderssongymnasiet kommer enbart att ha högskoleförberedande utbildningar och undervisningen kommer att följa gällande styrdokument. Det innebär att skolan kommer att erbjuda undervisning i estetiska kurser.

Var ska idrottsundervisningen ske?

- I nuläget finns inga planer på att bygga en ny idrottshall på Svaneskolans tomt utan idrottsundervisningen kommer att ske på annan plats. Serviceförvaltningen har tagit fram en utredning om idrottshallar, som kommer att tas upp för politiskt beslut i servicenämnden den 22 november och därefter i kommunstyrelsen.

Övrigt:

Kan omgivande gator och gångbanor rustas upp i samband med byggnation av gymnasieskolan?

-Det är tekniska förvaltningen som ansvarar för eventuellt upprustning av omkringliggande gator och gångbanor.

Kommer det att byggas på tomten vid Polhemsrondellen,där bensinmacken låg?

- Intentionen är att titta på alla hörnor runt rondellen som en helhet, men det finns ännu inte något konkret uppdrag att göra det.

Har du fler frågor? Välkommen att höra av dig till någon av oss:

Stadsbyggnadskontoret (detaljplan, bygglov, trafik, stadsplanering):
Johanna Wittenmark, tfn: 046-359 52 91, e-post: johanna.wittenmark@lund.se

Serviceförvaltningen/Lundafastigheter (byggfrågor):
Johan Rygge Zellbi, tfn: 046-359 43 11, e-post: johan.ryggezellbi@lund.se

Utbildningsförvaltningen (planering av nya skolan utifrån pedagogiskt perspektiv):
Malin Dahlgren, tfn: 046-359 73 15, e-post: malin.dahlgren@lund.se

Har du en allmän fråga eller är osäker på vem du ska skicka den till är du välkommen att kontakta:
Thobias Ligneman, serviceförvaltningen, tfn: 046-359 43 50, e-post: thobias.ligneman@lund.se

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.