Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner

Minst en gång varje termin under grundskoletiden kommer läraren att hålla ett utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare i enlighet med skollagen. Vid det här utvecklingssamtalet ska eleven, vårdnadshavare och läraren samtala om hur man bäst kan stödja elevens kunskaps- och sociala utveckling.

Har du som vårdnadshavare delad vårdnad, förväntas du delta i samtalet tillsammans med ditt barns andra vårdnadshavare.

Under samtalet utgår vi från en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. Utvecklingssamtalet ska resultera i en bedömning av vilka insatser som skolan, eleven och vårdnadshavaren ska göra för att eleven ska kunna nå så långt som möjligt mot de nationella målen.

Inför utvecklingssamtalet – till dig som är vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare till ett skolpliktigt barn förväntas ha läst igenom ditt barns skriftliga omdömen inför utvecklingssamtalet. Omdömena läser du i vårt digitala verktyg Unikum. Har du inte tillgång till dator eller internet hemma, kan du kontakta skolan så hjälper den dig genom att skriva ut omdömena i förväg.

Om du har frågor om en lärares omdöme och läraren inte medverkar på utvecklingssamtalet, bör du kontakta den här läraren före utvecklingssamtalet. Detta gäller enbart om ditt barn har mer än en lärare. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare under utvecklingssamtalet dokumenterar vi alltid i utvecklingsplanen.

Skulle du ha några frågor kontaktar du i första hand ditt barns lärare eller rektor vid barnets skola. Du kan också läsa mer på Skolverkets webbplats via länken nedan.

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) vägleder eleven i sitt lärande

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) är till för att visa eleven vilka utvecklingsområden som han eller hon ska lägga ner extra energi på. Utvecklingsplanen ska även stimulera och motivera eleven till fortsatt lärande.

Den framåtsyftande planeringen ska innehålla realistiska målsättningar för eleven. Planeringen ska konkret beskriva vilka insatser som ska göras av skolan, och vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska lyckas med sitt skolarbete. Utvecklingsplanen med skriftliga omdömen ska tydligt visa på elevens utvecklingsmöjligheter. Vi följer upp den här planen med jämna mellanrum och utvärderar den vid nästa utvecklingssamtal.

Vi är skyldiga att ge en tydlig signal om eleven riskerar att inte nå de nationella kunskapskraven som ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, sjätte och nionde skolåret.

Vi kommunicerar via det digitala verktyget Unikum

Vi har valt att använda ett digitalt verktyg, Unikum, för att underlätta kommunikationen mellan skolan, eleven och vårdnadshavare, och för att understryka betydelsen av elevinflytande över det egna lärandet. All information i Unikum är säkert lagrad och krypteras vid överföring via internet. Varje elev har en egen sida där skolan och vårdnadshavare samverkar tillsammans med eleven för att stödja elevens lärande och utveckling.

Inloggning till Unikum

Relaterad information