Skolplacering

När ditt barn ska fylla 6 år, är det dags att lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska börja förskoleklass i.

Obligatorisk förskoleklass

Observera att förskoleklassen blir obligatorisk under 2018. Enligt riksdagsbeslut ska skolplikten gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Läs mer om beslutet här

Så här funkar skolplaceringen i Lunds kommun

Vårdnadshavare lämnar in önskemål

Mellan den 1 december 2017 och 31 januari 2018 kan vårdnadshavare lämna in önskemål om skolplacering i Lunds kommun. Enklast anmäler man barnet via kommunens e-tjänst, men det går också bra att skicka in en blankett.

E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation/Bank ID. Har barnet två vårdnadshavare krävs bådas signering för att önskemålen ska skickas in. Är du ensam vårdnadshavare krävs bara en signering.

Som vårdnadshavare kan du lämna in önskemål om kommunal skola eller meddela kommunen att barnet kommer gå i friskola via e-tjänsten. Observera att du inte kan ansöka till friskolorna via e-tjänsten.

Ska önskemål till kommunal skola lämnas, måste tre olika skolor i prioriteringsordning önskas. Det finns också möjlighet att åberopa syskonförtur (gäller syskon som kommer att gå i år F-3 hösten 2018), lämna in intresseanmälan för fritids samt intresseanmälan för modersmålsundervisning. Observera att separata ansökningar för fritids och modersmål måste lämnas efter att ni mottagit era placeringsbeslut.

Du får ett skolplaceringsbeslut

Efter att ansökningstiden passerat matchar kommunen vårdnadshavarnas önskemål mot tillgängliga platser på skolorna. Drygt 90 procent brukar få den skola som önskas i första hand.

I de fall en skola har fler sökande än platser behöver kommunen fatta beslut kring vilka elever som har mest rätt till platserna. I Lunds kommun tillämpas följande urvalskriterier.

  1. Elevens rätt till en skola nära hemmet. En skola nära hemmet är i Lund en skola som ligger inom två kilometers gångavstånd från hemmet. Kommunen försöker så långt det är möjligt att erbjuda samtliga elever placering vid en skola nära hemmet.
  2. Vårdnadshavares önskemål. Kommunen tillgodoser vårdnadshavarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Önskemålen får endast undantas om det skulle påverka en annan elevs rätt till en skola nära hemmet eller om det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.
  3. Aktiva val prioriteras före icke-val. För att ta del av de två följande urvalskriterierna (syskonförtur och relativ närhet) måste du som vårdnadshavare lämnat in önskemål om skolplacering.
  4. Syskonförtur. Syskonförtur gäller för syskon som båda kommer att gå i år F-3 under nästa läsår.
  5. Relativ närhet. För att alla elever ska få en sådan rimlig skolväg som möjligt, tillämpas relativ närhet som sista urvalskriterier. Relativ närhet innebär att kommunen mäter den kortaste vägen mellan hemmet och den sökta skolan och jämför detta mot sträckan mellan hemmet och den närmsta skolan. Är den närmsta skola också den skola som önskas i förstahand så mäter kommunen istället sträckan till den näst närmsta skolan.

Så här tillämpar vi syskonförtur

I Lunds kommun har barn med syskon i år F-3 på en skola, förtur till plats framför barn som inte har några syskon i år F-3. Syskonförturen gäller samtliga barn, oavsett om det rör sig om biologiska syskon eller barn som av andra anledningar bor tillsamman, med sina respektive vårdnadshavare. Samtliga barn ska vara folkbokförda tillsammans med vårdnadshavare. Är syskonen folkbokförda på olika adresser på grund av att vårdnadshavarna exempelvis är separerade, ska syskonförtur fortsatt gälla.

Syskonförturen kommer dock inte att gå före rätten till en skola nära hemmet, i de fall då det inte finns mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Detta gäller oavsett om andra har gjort ett aktivt val eller inte.

Så här beräknar vi den relativa närheten

För att beräkna den relativa närheten mäter kommunen sträckan mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolans officiella adress. Kommunen mäter också sträckan mellan folkbokföringsadressen och en alternativ skola. Den alternativa skolan är antingen den närmaste eller näst närmaste skolan, beroende på hur vårdnadshavarnas önskemål.
Mätningen görs av en algoritm. Beräkning görs av den kortaste skolvägen, företrädesvis på gång- och cykelbanor. Den tar också hänsyn till höjdskillnader.

Elever med samma relativa närhet

Om det finns flera elever med samma relativa närhet i ett urval, har den elev med längst väg till den alternativa skolan (näst närmsta) förtur.

Skolskjuts

En elev har rätt till skolskjuts från en plats i närheten av sitt hem till skolan och tillbaka om

  • sträckan uppfyller kraven
  • trafikförhållandena kräver det
  • eleven har en funktionsnedsättning eller
  • det finns någon annan särskild omständighet.

En elev som har valt en annan skola, såväl kommunal skola som fristående skola, än den skola eleven hänvisas till av sin barn- och skolnämnd, har i de fall som de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda, rätt till skolskjuts, om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen.

Vilka skolor kan jag välja?

Du kan läsa om mer Lunds grundskolor på sidan "Grundskolor A-Ö" som du hittar via länken nedan under "relaterad information". Du kan också se var skolorna ligger genom att titta på kommunens karta. (Länk till kartan hittar du överst på webbplatsen.) I kartverktyget väljer du då Kommun & politik och därefterSkolor och Skolval.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skolplacering

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se