Skolplacering

När ditt barn ska fylla 6 år, är det dags att lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska börja förskoleklass i. Anmälningsformuläret (E-tjänst: Önskemål om skolplacering) är nu stängt. Vill du som vårdnadshavare ändra önskemål om skolplacering vänligen hör av dig till den skola ni önskat i första hand, senast den 12 februari 2017. Därefter kommer fördelning av platser ske utifrån inlämnade önskemål och beslut skickas ut i mitten av mars 2017.

Urvalskriterier vid önskemål om skolplacering

I december 2016 fattade barn- och skolnämnderna beslut om nya urvalskriterier för skolplacering i förskoleklass.

Förtydliganden och definitioner av kriterierna kommer att fastställas av barn- och skolnämnderna under februari 2017.

De nya kriterierna är följande:

1. Elevens rätt till en skola nära hemmet

En elev ska i största möjliga mån placeras vid den kommunala skola där vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska kommunen placera eleven på en annan skola.

Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. Närhetsprincipen innebär alltså inte alltid att barnet har rätt att bli placerad i den skola som ligger närmast hemmet, då tillämpas den relativa närhetsprincipen.

2. Vårdnadshavares önskemål
När skolan har fler ansökningar än vad den kan ta emot görs urval utifrån följande sakliga, objektiva och icke-diskriminerande grunder:

3. Aktiva val prioriteras före icke-val

4. Syskonförtur

5. Relativ närhet
När antalet elever som vill gå på en skola är större än antalet platser som skolan erbjuder, måste kommunen avgöra vilka elever som ska få en plats på skolan. I detta läge får den så kallade relativa närhetsprincipen avgöra vilken elev som får plats på skolan.

Övriga omständigheter

Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Vill du ändra ditt önskemål?

Vill du som vårdnadshavare ändra önskemål om skolplacering på grund av de nya urvalskriterierna, vänligen hör av dig till den skola ni önskat i första hand, senast den 12 februari 2017. Därefter kommer fördelning av platser ske utifrån inlämnade önskemål och beslut skickas ut i mitten av mars 2017.

Skolskjuts

En elev har rätt till skolskjuts från en plats i närheten av sitt hem till skolan och tillbaka om

  • om sträckan uppfyller kraven
  • trafikförhållandena kräver det
  • om eleven har en funktionsnedsättning eller
  • om det finns någon annan särskild omständighet. 

En elev som har valt en annan skola, såväl kommunal skola som fristående skola, än den skola eleven hänvisas till av sin barn- och skolnämnd, har i de fall som de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda, rätt till skolskjuts, om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen.

Besked om skolplacering

Du får i mitten av mars 2017 ett skriftligt besked om vilken skola ditt barn har placerats på. Det är aktuell skola som skickar ut beskedet. Läs mer här.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningarna

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skolplacering

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.