Torna Hällestad skola

Torna Hällestad skola

Torna Hällestad skola är en F–3-skola i aktiv bymiljö med närhet till naturen. Välkommen till oss!

Årskurs F–3

Om oss

Hos oss finns cirka 50 elever, uppdelade i två åldersblandade grupper, F–1 och 2–3 med ett gemensamt fritidshem.

Vi har en god lärmiljö och ett gott arbetsklimat.

Så här jobbar vi

Hos oss har eleverna möjlighet att ha inflytande, både över sin skoldag och över tiden på fritidshemmet. Eleverna får träna på att successivt ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande.

Vi jobbar utifrån övergripande teman

Vi arbetar Bifrostinspirerat, vilket innebär att hela skolan arbetar ämnesövergripande med en inspirerande uppstart och verkstäder. Skolan har ett övergripande tema som sträcker sig över ett helt läsår.

Varje tema startar med en upplevelse. Ett tema utvecklas genom dialog med eleverna som då blir medbestämmande och delaktiga. Vi vill väcka barnens lust och ta vara på deras nyfikenhet.

Eleverna arbetar i åldersblandade grupper. Vi använder det skapande som en kunskapsform i det undersökande arbetet i verkstäderna. Eleverna tränas i att planera och värdera sitt arbete. Inspirationen till undervisningen kan hämtas från något som är aktuellt, gärna inom kulturen. Det kan vara en bok, en konstnär eller en kompositör.

Att skriva sig till läsning

I förskoleklassen och årskurs 1 använder vi metoden ”Att skriva sig till läsning”. ASL-metoden innebär att eleverna får skriva så tidigt som möjligt, eftersom det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Eleverna får skriva på en dator eller en lärplatta och metoden har visat goda resultat i läs- och skrivinlärning.

Inom metoden ser man varje skrivtillfälle som ett lästillfälle, där eleven är aktivt medskapande. Elevernas motivation och kunskapsutveckling ökar genom inlärning i dialog med andra och genom att de har en tydlig mottagare till det de skriver.

En grundläggande fördel med att barnen skriver först och läser sedan är att de själva alltid vet vad de har skrivit, vilket ju inte alltid är fallet för ett barn som ska läsa en text i en läsebok. Metoden fungerar bra när vi arbetar tematiskt och de upplevelser eleverna får i olika teman, exempelvis teater, studiebesök, utflykter med mera, gör att barnen får mycket att skriva om.

Vissa barn har svårt med att forma bokstäver för hand när de börjar skriva, men med hjälp av tangentbordet och datorn blir det lättare. På så sätt lägger vi fokus på läs- och skrivinlärningen, och inte på att forma bokstäver korrekt. Motoriken övar vi på olika sätt och när barnet är redo får hen även börja skriva med en penna.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/tornahallestadskola

Kontakt

Torna Hällestad skola

Besöksadress: Byvägen 21, 247 45 Torna Hällestad
Karta: Se Torna Hällestad skola på en karta
Telefon: 046-359 66 01
E-post: tornahallestadskola@lund.se
Frånvaroanmälan: 
046-359 35 25

Rektor:  Anne-Marie (Anni) Lundborg
Telefon: 046-359 35 25
E-post: anne-marie.lundborg@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se