Östratornskolan

Östratornskolan

Välkommen till Östratornskolan! På Östratornskolan går idag ca 500 elever i årskurserna 4-9. I en avskild del av Östratornskolan, i lokaler som renoverats mellan 2010-2013, håller årskurserna 4–6 till. Direkt intill lokalerna finns fina grönområden och lekmöjligheter för eleverna. Alla årskurser har tillgång till skolans bibliotek, slöjdsalar, idrottshall och en hemkunskapssal.

Årskurserna 4-6 har sitt fritidshem på Östratorngården, som ligger ett stenkast bort. På Östratorngården finns bland annat klättervägg och skatehall tillgänglig för eleverna.

Eleverna i årskurs 7-9 har sin undervisning i lokaler som byggdes till Östratornskolan 1997. Denna del av skolan är genom sin ekologiska anpassning unik i sitt slag och vilar på de fyra hörnstenarna ”Hälsa – Resurser – Kretslopp – Synliggöra”. Lokalerna för årskurs 7-9 är miljöanpassade på så sätt att ett sunt inomhusklimat även ska omfatta god hushållning med resurser samt kretsloppstänkande.

Östratornskolan tar emot elever från ytterligare två skolor: Flygelskolan och Munspelets skola. Tillsammans har skolorna utarbetat en tydlig handlingsplan för övergången mellan årskurserna så att detta ska ske så smidigt som möjligt för eleverna, såväl socialt som kunskapsmässigt.

Så här jobbar vi

På Östratornskolan arbetar cirka 70 medarbetare tillsammans för att skapa en stimulerande skolmiljö för elever och personal. Östratornskolan representeras av professionella pedagoger, mångfald samt studiemotiverade elever. På Östratornskolan ska alla elever känna sig trygga och få vara som de vill vara. Ett gemensamt reflekterande genomsyrar vardagen i klassrummen och i verksamheten.

Klasserna på Östratornskolan är organiserade i arbetsenheter. Ett lärarlag, knutet till varje arbetsenhet, leder undervisningen och ansvarar gemensamt för elevernas utveckling.

Vår vision är ”Att lära att lära nu och i framtiden”. För oss innebär det att elevinflytande är centralt och att eleverna alltid ska veta vad de gör och varför så att de på bästa sätt ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor och kompetenserSamspel och samarbete är fokusområden på vår skola för att skapa trygghet och likvärdighet, både vad det gäller arbetsmiljö och bedömningsarbete.

Östratornskolans kunskapsresultat är överlag goda och vi arbetar systematiskt med att förbättra verksamheten. Vi strävar efter att våra elever ska känna sig delaktiga och ha möjlighet till ett reellt inflytande över sina studier och sin utveckling.

Det pedagogiska arbetet sker med stöd av de digitala verktygen, G Suite och Unikum. Vi arbetar för att skolarbetet, i så stor utsträckning som möjligt, ska göras i skolan och erbjuder därför bland annat läxhjälp vid flera tillfällen i veckan.

Språksatsning

Sedan flera år har Östratornskolan utbyte med en tysk skola, för närvarande med Bad Doberan/Rostock. Utbytet innebär att tyska elever besöker oss, bor i familj och går några dagar i skolan. Östratornskolans elever gör motsvarande vid besöket i Rostock.

Östratornskolan deltar årligen i Språkolympiaden, som är en nationell tävling för årskurs 9. Under åren som gått har många pokaler hamnat hos oss på Östratornskolan.

Elever och vårdnadshavare har ett stort inflytande

På Östratornskolan menar vi att en genomtänkt organisation för rådsverksamhet utgör en viktig del i beslutsfattande över de områden som påverkar elevens vardag. Utöver klassråd, elevråd och elevskyddsombud så har vi på Östratornskolan även fokusgrupper, vilket innebär att elever kontinuerligt träffar rektor för att diskutera utvalda fokusområden. En rubrik på ett sådant område skulle till exempel kunna vara ”Vad kännetecknar en bra lektion?".

Utvecklingssamtalet utgör en central återkopplingsmetod för att tydliggöra effekten på elevens lärande, inflytande och kunskapsutveckling. På Östratornskolan förbereder eleverna sina utvecklingssamtal i Unikum och hos oss leder även eleven samtalet i så stor utsträckning som möjligt, med stigande ålder och förmåga.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ostratornskolan