Lerbäck

Lerbäckskolan

Välkommen till Lerbäckskolan i Lund

Årskurs F9

Lerbäckskolan är en F-9-skola i centrala Lund med drygt 800 elever och ungefär 130 personer i personalen. På skolan finns också en förberedelseklass för nyanlända elever som saknar kunskaper i svenska språket.

På skolan finns musikprofil från årskurs fyra till nio. Inom ramen för elevens val/skolans val erbjuder vi möjlighet till fördjupning i musik. Vi har även ett skolbibliotek med en fackutbildad bibliotekarie som arbetar för att öka elevernas läslust och MIK (medie- och informationskunnighet).

Så här jobbar vi

På Lerbäckskolan är lärande viktigt. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. Vi arbetar med iPads som digitaltverktyg och har två IKT-pedagoger.

All utbildning utgår från styrdokumenten och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Genom kollegialt lärande utvecklar vi professionen.

Målbilden visar vår gemensamma väg där eleven är i centrum. Vårt utvecklingsarbete följs kontinuerligt upp genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Utvecklingsmål

Vi har delat in arbetet utefter prioriterade utvecklingsmål med respektive kännetecken.

Mål: BFL - ökad likvärdighet i utbildningen.

Ska kännetecknas genom tydliga och synliga mål för eleverna, samarbete i planering, bedömning och betygsättning liksom pedagogiska planeringar som läggs i Unikum.

Mål: Utbildning för alla

Motivationen för lärande ska öka hos eleverna. Det vill vi uppnå genom ett arbetssätt där digitala verktyg används och utbildningen möter elevernas erfarenheter och intressen. Eleverna ska vara delaktiga.

Vi vill öka det språkutvecklande arbetssättet med fokus på skrivandet genom att ge eleverna rika möjligheter att samtala, läsa och skriva.Alla pedagoger ska anpassa utbildningen för alla elever genom att göra den tillgänglig för alla elever.

Förberedelserklasseleverna ska vara integrerade genom ett samarbete med fbk-klass och den klass där eleven är klassplacerad.

Mål: Värdegrund

Vi ska minska elevernas upplevelse av stress genom att ge eleverna trygghet och studiero.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lerbackskolan

Kontakt

Lerbäckskolan

Besöksadress: Öresundsvägen 2, 227 64 Lund
Karta: Se Lerbäckskolan på en karta
Telefon: 046-359 72 30
Frånvaroanmälan:0515-77 76 11

Rektor F–3: Cecilia Strid
Telefon:
046-359 42 79
E-post:
cecilia.strid@lund.se

Biträdande rektor F–3: Pernilla Ankell Mattisson
Telefon:
046-359 60 17
E-post:
pernilla.ankellmattisson@lund.se

Rektor 4–6:Ann-Marie Jannesson Elias
Telefon: 046-359 72 41
E-post:annmarie.jannessonelias@lund.se

Tillförordnad rektor 7–9, förberedelseklass 7-9: Torgny Sonestam
Telefon:
046-359 72 34
E-post:
torgny.sonestam@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se