Fäladsskolan

Välkommen till Fäladsskolan – en skola som är anpassad just för dig!

Årskurs 4–6

Fäladsskolan tillhör Norra Fäladen och utbildningsområde 5 och vi undervisar elever i årskurs 4, årskurs 5 och årskurs 6. Vi tar i årskurs fyra emot elever från Backaskolan, Ladugårdsmarken och Delfinskolan. På skolan finns också en särskild undervisningsgrupp.

Vår personal har ett genuint pedagogiskt engagemang, kunnande och entusiasm. Undervisningen är individanpassad och elevernas delaktighet är viktig. Alla elever ska nå sin högsta potential, få ett gott självförtroende och känna att de kan. Allt ska vara möjligt. Fäladsskolan är en skola i framkant, där utveckling har blivit en del av kulturen. Skolan har framför allt arbetat mycket med bedömning för lärande (BFL), digital utveckling och kooperativt lärande (KL). Alla elever på skolan har var sin iPad och all pedagogisk personal är på väg att bli Apple teacher (bevis på genomgången kompetensutveckling av Apples vanligaste pedagogisk appar). Vi är intresserade av ny forskning och alla är medskapande i skolans utveckling. Kreativitet, samarbete och den digitala utvecklingen är våra flaggskepp. 

Så här jobbar vi

Alla vuxna på skolan tar gemensamt ansvar för alla skolans elever. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga med all personal och alla elever. Vi arbetar i tre årskursbaserade arbetslag. I arbetslagen arbetar vi med ämnesövergripande teman. Dessutom har vi några gemensamma temadagar för hela skolan under läsåret. Syftet med detta är att alla elever ska känna sig trygga och att skapa gemenskap för hela skolan. Efter åk 6 fortsätter våra elever på Fäladsgården som är en åk 7-9 skola.

Vi utvecklar undervisningen och elevernas lärande med bedömning för lärande

I ett kommunövergripande projekt arbetar vi med att utveckla undervisningen och elevernas lärande med hjälp av"Bedömning för lärande". I korta drag handlar det om att tydliggöra målen, synliggöra lärandet, ge konstruktiv feedback, aktivera eleverna som resurser för varandra samt att få eleven att ta aktivt ansvar för sitt eget lärande.

Vi skapar ett flerstämmigt klassrum genom kooperativt lärande

På Fäladsskolan får all pedagogisk personal en fortbildning om kooperativt lärande (KL). Kooperativt Lärande bidrar till att skapa ett flerstämmigt klassrum, (Dysthe, 1996). Genom strukturer/interaktionsmodeller och samspelsprocesser har alla elever en uppgift och måste därmed ta ansvar. Detta stimulerar till ett fokuserat arbete vilket i sin tur skapar motivation och känslomässigt engagemang. Kooperativt lärande skapar ett demokratiskt och inkluderande klassrum där varje elevs utveckling och lärande säkras.

Vi har elevledda utvecklingssamtal där eleven är i centrum

Elevledda utvecklingssamtal är ett sätt att få eleven att stå i centrum där han/hon ska tränas i att få syn på sitt eget lärande och utvecklas i detta. Det blir då också ett sätt att utöva inflytande över det egna lärandet och ta kommando över sin egen situation.

Eleverna har inflytande genom olika elevråd

Fäladsskolans elevråd består av en elevrepresentant från varje klass som tillsammans med rektor diskuterar frågor som gäller skolan, miljö och kamratrelationer. Representanterna har med sig frågor och synpunkter från sin klass och klassråden. Vi har även matråd, trivselsråd och bokråd med elevrepresentanter.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/faladsskolan

Kontakt

Fäladsskolan

Postadress: Vittnesgränden 14, 226 47 Lund
Karta: Se Fäladsskolan på en karta
Telefon: 046-35 74 50  
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11 och 0515-869 28 (engelska)

Rektor: Håkan Bengtsson Diurlin
Telefon: 046-359 74 65
E-post: hakan.bengtssondiurlin@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se