Backaskolan

Backaskolan

Backaskolan är en skola som präglas av öppenhet, engagemang, glädje och nyfikenhet. Vår skola är en trygg mötesplats för ett kreativt lärande som skapar omvärlden.

Årskurs F–3

Backaskolan är en F–3-skola som också har fritidshemmet "Draken". Vi finns i norra Lundnära S:t Hansgården. Klasserna på skolan är åldershomogena och det finns cirka 4 parallella klasser i varje årskurs. Vi har tidigare tagit emot utmärkelsen"Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats" för vårt arbete med hälsa på skolan.

 

Så här jobbar vi

Vihar barnet i centrum och ser dess kompetenser utifrån tanken att barnetharhundra språk. Vi tar ett gemensamt ansvar för alla barn på Backaskolan. Undervisningen präglas av att barnet möts i dess närmaste utvecklingszon. Pedagogen lyssnar och utmanar barnet där det befinner sig. Barnet är medvetet om sina kompetenser och bidrar i det kollektiva lärandet. Barnet har inflytande över sitt lärande.

Vi ser alla barns lika värde och rättigheter samt deras förmåga att utvecklas. Vi är lyhörda inför barns olikheter och alla barn ryms inom vår skola. Olikheter är en tillgång.

Vi erbjuder en varierad lärmiljö

Utifrån barns olikheter skapar vi en varierad miljö som erbjuder många sätt att lära, det mångstämmiga klassrummet. Det innebär att olika verktyg/digitala medier används i undervisningen, däribland metoden "att skriva sig till läsning" (ASL) som vi använder från förskoleklass. Den här metoden innebär att barnen först får lära sig att skriva egna texter på datorn, eftersom det tar längre tid att lära sig skriva för hand. På så vis betonas innehållet snarare än formandet av bokstäver.

Den pedagogiska miljön ute och inne utvecklas för att stödja lärandet. Backaskolans unika läge vid S:t Hans backar ger oss en fantastisk miljö för undervisning utomhus.

Dokumentation för att föra lärandet framåt

Barn och pedagoger dokumenterar för att föra lärandet framåt,få syn på det som sker, reflektera och lära, ta vara på barns kompetenser samt ge återkoppling. Vi använder verktyget Unikum där vi lägger in alla skriftliga omdömen och den individuella utvecklingsplanen (IUP).

Engagerad personal

På Backaskolan arbetar engagerad personal. Vygotskijs teorier och Reggio Emilia filosofin är inspiration för vårt arbete. Vi är intresserade av ny forskning och alla är medskapande i skolans utveckling. Vi tar vara på varandras kompetenser, som skapar ett öppet och generöst klimat där vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Skolan har under flera år deltagit i projekt med Reggio Emilia-institutet och har samarbetat vid studieresor arrangerade av Reggio Children i Reggio Emilia i Italien. Skolan deltar också i ett regionalt Reggionätverk med fem andra skolor. Nätverket har utbyte i form av utvecklingsdagar och träffar pedagoger emellan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/backaskolan

Kontakt

Backaskolan

Besöksadress:Kulgränden 23, 226 49 Lund
Karta: Se Backaskolan på en karta
Telefon: 046-359 74 46
Frånvaroanmälan:0515-77 76 11

Rektor:Anna-Karin Rhodin
Telefon:
046-359 47 10
E-post:
anna-karin.rhodin@lund.se

Biträdande rektor:Anna Knast
Telefon:046-359 49 04
E-post:anna.knast@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se