Bygget av en ny förskola eller skola steg för steg

När en ny skola eller förskola ska byggas är det många delar av Lunds kommun som blir inblandade i processen.

Förutom beställaren (barn- och skolförvaltningen) och utföraren (Lundafastigheter/serviceförvaltningen) kan det exempelvis handla om medarbetare eller funktioner inom miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen. Ett gott samarbete inom kommunen är en förutsättning för att tidplanen ska hålla och resultatet motsvara allas förväntningar.

Byggprocessen kan se ut som på tidslinjen nedan, men ibland kommer de olika delprocesserna i annan ordning.

Beskrivning av byggprocess för en ny förskola eller skola.

Innan beställning

Förstudie

Innan beställning görs en förstudie, som ringar in var det finns behov att bygga, hur många barn som ska få plats och om det går att samlokalisera med andra verksamheter. Det görs också en riskanalys för att redan i detta skede upptäcka eventuella faktorer som kan försvåra eller fördyra byggprocessen – exempelvis dåliga markförhållanden, fornlämningar eller föroreningar. Vid behov kan detta innebära att beslut fattas om annan lokalisering. När en lämplig lokalisering har hittats går projektet in i ett programskede.

Programskede

Denna fas genomförs i dialog mellan beställaren och utföraren. Som grund för arbetet ligger erfarenheter från tidigare projekt och workshops med verksamheten för att beskriva behovet. Utöver detta finns lokalprogram, projekteringsanvisningar, lagar och andra regelverk att ta hänsyn till. I samband med detta tar Serviceförvaltningen fram en preliminär kalkyl och beräknar hyran. Resultatet ger underlag för en beställning.

Beslut och beställning

Efter beslut om att bygga en ny skola eller förskola hamnar beställningen hos Lundafastigheter, som ligger under servicenämnden och är den avdelning inom Lunds kommun som ansvarar för att bygga, äga och förvalta kommunens fastigheter. Lundafastigheter hanterar även processen i de fall som nya förskolor planeras i lokaler hos andra fastighetsägare (exempelvis LKF).

Markköp

Om skolan eller förskolan planeras på mark, som ägs av annan än kommunen, sker detta genom en separat process för markköp. Denna måste komma igång tidigt, eftersom det är en förutsättning för den övriga processen.

Arkitekt

Uppdragen handlas upp och tilldelas enligt lagen om offentlig upphandling alternativt ramavtal. I vissa fall kan det även arrangeras arkitekttävlingar, men det är rätt tidskrävande och genomförs därför bara i större och prestigefyllda projekt.

Detaljplan

Detaljplanen handläggs av stadsbyggnadskontoret och beskriver hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnaderna i området ska användas, utformas och placeras. Den lägger därmed grunden för vilka bygglov som kan beviljas, exempelvis hur höga de nya skolbyggnaderna får vara. I de fall det behövs en ny eller ändrad detaljplan förlängs byggprocessen med ett antal månader.

Projektering

Under denna förberedelsefas planeras i detalj för hur bygget och entreprenadupphandlingen ska gå till. Arbetet sker både av kommunens egna projektledare och med hjälp av konsulter, som har specialkompetens på exempelvis ventilation eller brandskydd.

Bygga hållbart, kostnadseffektivt och flexibelt

Vi strävar alltid efter att bygga hållbart, det vill säga lokaler som mår bra över tid, är energieffektiva och inte medför onödig miljöpåverkan vare sig under entreprenaden eller under byggnadens livslängd. En annan strävan är att bygga så kostnadseffektivt som möjligt, vilket sker genom att bygga flexibelt, utifrån standardkoncept (där så är möjligt) samt samordna lokalbehov så att flera verksamheter kan använda samma ytor. Ett exempel på det senare är kvarteret Sagoeken, där Delfinskolan och Delfinens förskola delar fastighet och utemiljö med studentlägenheter.

Byggentreprenad

Upphandling av vem som ska bygga den nya skolan annonseras och genomför enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Det innebär att alla entreprenörer, som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget, har möjlighet att lämna anbud. Anbuden lämnas in under sekretess samt öppnas och utvärderas enligt särskild formalia.

Bygglov

När det är klart hur den nya skolan ska se ut lämnas ansökan om bygglov in till stadsbyggnadskontoret. En förutsättning för att bevilja bygglov är att den planerade byggnaden medges enligt gällande detaljplan. Om den inte gör det måste den nya eller ändrade detaljplanen först antas och vinna laga kraft innan bygglovsfrågan kan avgöras. När stadsbyggnadskontoret meddelar startbesked kan bygget starta, förutsatt att övriga bitar är på plats.

Produktion

Nu är planeringsfasen klar – nu kan vi äntligen börja bygga!

Hur lång tid tar det?

Hela processen, från beställning till inflyttning, tar olika lång tid beroende på hur stor den nya skolan eller förskolan ska bli. På nya Idalaskolan i Veberöd räknade Lundafastigheter med drygt 2,5 år varav byggtiden för huvudbyggnaden och idrottshallen planerades till 22 månader. Utöver detta tillkommer tiden för programskedet och förstudien samt att, vid behov, hitta och eventuellt köpa en tomt där det är möjligt att uppfylla behovet. Tiden för detta skiftar också från fall till fall.