Pedagogisk omsorg i Veberöd

Välkommen till familjedaghemmen i Veberöd!

Om oss

I Veberöd finns i dagtre dagbarnvårdare som erbjuder omsorg i sina hem. Barngrupperna är små och består av 46 barn i olika åldrar från 16 år. Eftersom gruppen är liten får ditt barn möjlighet att utveckla nära relationer till både de andra barnen och dagbarnvårdaren.

Så här jobbar vi

Vi erbjuder en verksamhet som bygger på lek och där barnets egna intresse är utgångspunkt. Ditt barn får till exempel vara med på gymnastik i Idalaskolans gymnastiksal och utflykter till skogen, lekplatser och andra ställen. Vi går även på teater och musikarrangemang som kulturgruppen och biblioteket anordnar, och gemensamma träffar med deandra dagbarnvårdarnas grupper där ditt barn får möjlighet att vara med på olika aktiviteter.

I verksamheten är de Allmänna råden för pedagogisk omsorg och Läroplanen för förskolan vägledande. Värdegrunden har ett stort utrymme liksom lek och lärande i olika miljöer.

Broschyr och flyer om pedagogisk omsorg i Veberöd

Vi har fått kännedom om att det har spridits en broschyr och flyer om pedagogisk omsorg i Veberöd. Broschyren och flyern är framtagna av föräldrar utan samarbete med ansvariga i Lunds kommun.

Trycksakerna innehåller en del felaktiga uppgifter:

  • Ansvar för innehåll och spridning är föräldrarnas, vilket inte tydligt framgår, då förskolechefens namn och telefonnummer finns med i materialet.
  • Begreppet ”familjedaghem” som används i broschyren är inte ett korrekt begrepp. Pedagogisk omsorg är statens och kommunens samlingsnamn för denna verksamhet.
  • Informationen i trycksakerna angående inhiberingen är inte korrekt, eftersom det antyds att Lunds kommun kommer att förlora i rätten.
  • Lunds kommun är restriktiv med att publicera bilder på barn i offentligt material och vårdnadshavares godkännande krävs alltid.

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Kommunal pedagogisk omsorg i Veberöd

Verksamhetschef: Anne Dagner
Telefon: 046-359 67 67
E-post: anne.dagner@lund.se 

Barnomsorgshandläggare
Telefon: 046-359 82 44

 

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se