Avgifter inom förskola och fritidshem

När ditt barn har plats i förskola eller går på fritidshem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. Den högsta avgiften är 1425 kronor per månad.

Avgifter för förskoleplats eller plats i fritidshem

Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för vad vi debiterar för en förskoleplats eller för en plats i fritidshem. Avgiften baseras på barnets ålder och hushållets inkomst. Syskonrabatt tillämpas. Lunds kommun debiterar samma avgift oavsett vistelsetid, tolv månader om året.

Så här beräknas avgiften

Avgiften beräknas i procent på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. 

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1. Alla barn i hushållet räknas som syskon, både biologiska och icke-biologiska samt familjehemsplacerade barn som är folkbokförda i hushållet. 

Avgift för barn 1-2 år:

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 425 kr/mån
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 950 kr/mån
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 475 kr/mån
 • Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för barn 3-5 år, gäller från och med september det året barnet fyller 3 år.

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1140 kr/mån
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 760 kr/mån
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 380 kr/mån
 • Barn nr 4: ingen avgift

Avgifter för fritidshem 6-12 år, gäller från och med augusti det året barnet fyller 6 år: (Platsen erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.)

 • Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 950 kr per månad
 • Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 475 kr per månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 332 kr per månad
 • Barn 4: ingen avgift

Avgifterna gäller från och med 2019-01-01. 

Avgiften grundas på hushållets inkomst, där barnet är folkbokfört och debiteras enbart som heltidsavgift oavsett barnets vistelsetid. Har hushållet en sammanlagd bruttoinkomst på 47 490 SEK eller mer betalar man alltid högsta avgift och behöver inte lämna inkomstuppgift. 

Vid byte av förskola/fritidshem betalas endast en avgift. Under uppsägningstiden betalas avgiften till den enhet man lämnar.

Vad räknas som Familj/hushåll?

Som hushåll räknas två sammanboende vuxna skrivna på samma adress, oavsett om de är gifta med varandra eller inte, med eller utan gemensamma barn. Makar i äktenskap/registrerat partnerskap svarar alltid gemensamt för barnomsorgsavgiften oavsett om de är folkbokförda på samma adress eller inte.

För barn som vistas växelvis hos föräldrarna beräknas avgiften utifrån inkomsten där barnet är folkbokfört, d.v.s. det är bara den ene förälderns inkomst som räknas. Om föräldrarna har separerat och barnen är folkbokförda i olika hushåll sammanräknas de inte för syskonrabatt. Barnen måste tillhöra samma hushåll för att räknas som syskon enligt taxan.

Du ska lämna inkomstuppgift

Inkomstuppgift ska lämnas innan barnet börjar men även efter begäran från skolkontoret.

Inkomstuppgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg lämnas via vår e-tjänst. 

Lämna inkomstuppgift

Alla ändringar som påverkar avgiften, t.ex. inkomst av tjänst, arbetslöshet, studieuppehåll, ändrade familjeförhållande m.m. ska anmälas omgående. Ändring av inkomst gäller från den förste i månaden. Ändring av inkomst måste lämnas före den siste i månaden för att vara med vid beräkningen av nästa månads avgift. Efterdebitering av avgiften kan ske retroaktivt, upp till tre år. Återbetalning kan ske retroaktivt upp till tio år. Ingen ränta skall utgå. Återbetalning ska begäras skriftligt.

I de fall hushållet har väldigt varierande inkomst lämnas inkomstuppgift varje månad. Familjer/hushåll som inte lämnar begärda inkomstuppgifter debiteras högsta avgift. 

Vad räknas som inkomst?

Avgiften baseras på familjens beräknade bruttoårsinkomst, delat med 12 månader. Med avgiftsgrundande inkomst avses inkomst före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Exempel på några av de vanligast förekommande inkomsterna:

 • lön och andra ersättningar vid anställning
 • lön och andra ersättningar från utlandstjänst
 • sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • arvoden
 • stipendier

Här kan du läsa mer om avgiftsgrundande inkomst

Betalning

Första kalendermånaden är avgiftsfri oavsett vilket datum i månaden barnet börjar. Barn som varit inskrivet i kommunal verksamhet de senaste 6 månaderna har inte rätt till ny betalningsfri första månad. Barn som kommer tillbaka till sin plats efter uppehåll på grund av föräldraledighet har inte rätt till ny betalningsfri första månad.

Vid byte från förskoleverksamhet till fritidshem betalas fritidhemsavgift från den 1 augusti.

Debitering sker för innevarande månad. Räkning skickas ut omkring den 20:e i månaden. Avgiften debiteras tolv månader om året.

Sjukavdrag

Avdrag medges om barnet varit sjukt mer än 10 kalenderdagar i följd. Avdrag ges från och med den 11:e sjukdagen för aktuellt antal dagar. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg. Vid avstängning på grund av smitta ges sjukavdrag från första dagen. Avdrag regleras i efterhand med 3 % av avgiften per frånvarodag. Frånvarodag innebär de dagar som verksamheten håller öppet.

E-faktura och autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på, och ett smidigt sätt för att betala din barnomsorgsavgift. Om du är ansluten till en internetbank kan du välja att betala dina fakturor från Lunds kommun som e-faktura.

Här gör du anmälan om autogiro

 

 

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se