Rida Rankas förskola

Välkommen till Rida Rankas förskola i Sofiaparken i norra Lund!

Om oss

Rida Ranka är en förskola belägen i Sofiaparken – en lekvänlig och lummig park i norra Lund. Förskolan ingår i en enhet tillsammans med Lönnebergas förskola och Hans och Gretas förskola. Rida Ranka har två avdelningar. Såpbubblan för de yngre barnen och Helikoptern för de äldre barnen.

På Rida Ranka arbetar vi med inspiration av Reggio Emilia-pedagogiken. Vi har även fokus på miljö, leken och föräldrasamverkan.

Den goda maten som serveras för barnen tillagas på förskolan. Städning av lokalerna sker under dagtid.

Så här jobbar vi

Verksamhetenutgår från Reggio Emilia-pedagogik

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola med läroplanen som grund. Reggio Emilia-filosofin bygger på en stark tro på människans möjligheter, respekt för barnet och en stark övertygelse om att alla föds intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen. Därför får pedagogen rollen medforskare och ska hjälpa barnet att komma vidare genom att stötta och ställa de rätta frågorna. Pedagogen har inte en utlärande roll med alla rätta svar. Barnen gör sina egna teorier om världen och pedagogen utmanar dem i deras teorier.

Den pedagogiska miljön är viktig. Det ska vara en inspirerande miljö så barnen blir glada, fantasifulla och nyfikna. Miljön ska vara tydlig och materialet lättillgängligt. Vi vill lägga stor vikt vid den skapande processen och fantasin som en hjälp för barnet att pröva och ompröva sina idéer. Det är inte slutprodukten som är viktig utan vägen dit.

En viktig del av pedagogiken är att observera det enskilda barnet och dokumentera det man ser. Dokumentationen synliggör både barnens och pedagogernas arbete.

Förhållningssättet präglas av öppenhet och respekt. I samspelet med andra barn lär sig barnet att alla har rätt att uttrycka sin åsikt och att ingen har fel. Vi vill förmedla demokratiska värden.

Vi dokumenterar och utvärderar verksamheten

Den pedagogiska dokumentationen är en viktig och stor del i vårt arbete. Den innefattar all den dokumentation vi gör som har ett pedagogiskt syfte, och syftar framför allt på verksamheten, inte det individuella barnet. För oss pedagoger handlar det framför allt om att utvärdera och förbättra verksamheten, för att därigenom kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnen. Genom att ständigt återkoppla till vår dokumentation, och samtala och diskutera kring den, skapar vi förutsättningar för en ständigt bättre förskola. Vi följer de tre ledorden: uppföljning, utvärdering och utveckling.

Vi vidareutvecklar verksamhetengenom reflektion

Reflektion är ett verktyg för att genomföra pedagogiskt arbete på ett professionellt sätt. Begreppet reflektion i förskolan kan betyda återberättande, problemlösning, samarbete och nyfikenhet. Syftet med reflektionen är att hitta fokus för arbetet med barnen, att veta hur man ska gå vidare i den pedagogiska processen och att få en fördjupning. Genom att reflektera över barnens dag och vår roll kan vi utveckla den pedagogiska verksamheten. Reflektion sker regelbundet i våra arbetslag.

Tre gånger per år har vi reflektionsveckor. Syftet med dessa är att vidareutveckla det pedagogiska arbetet med barnen. Under dessa tre veckor fokuserar vi på ett område utifrån läroplanen. Reflektioner sker även tillsammans med barnen. Det sker genom samtal, intervjuer, observationer av olika situationer, projekt eller tema. Reflektionsveckorna bidrar även till en kontinuerlig utvärdering.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ridaranka