Enestugan

Välkommen till förskolan Enestugan! Vår förskola är vackert belägen i Genarp. Här får barnen utvecklas i en rolig och trygg miljö.

Om oss

Enestugan är en förskola som ligger naturskönt belägen i närheten av idrottshallen och Genarps skola. Förskolan består av fem avdelningar och på varje avdelning finns ett arbetslag. Arbetslagen planerarsin egen verksamhet utifrån barngruppens behov och intresseområden. Ett ekonomibiträde har hand om mat och lokaler. Vi samarbetar med övriga förskolor i Genarp om till exempel kultur, utvecklingsarbete, utvecklingsdagar och kompetensutveckling.

Alla barn som finns på och som lämnar Enestugan ska känna trygghet, glädje, nyfikenhet och lust inför fortsatt lärande. Vi samarbetar med dig som vårdnadshavare redan från inskolningen och fortsätter med uppföljning av barnets utveckling och regelbundna utvecklingssamtal.

Vi lär barnen inflytande genom ett demokratiskt arbetssätt. Alla barn ska känna sig respekterade.

Vi är bra på att

  • se barns olika personligheter och behov
  • arbeta temainriktat
  • språklig medvetenhet
  • skapande i olika former
  • rörelse/gymnastik
  • utedagar, ge möjlighet till rörelse, väcka barns nyfikenhet, stimulera fantasin och kunskap om miljön
  • utforska närmiljön.

Så här jobbar vi

Våra fem arbetslag har en gång i veckan tid avsatt för gemensam planering, och enskild planering är kopplad till personalens uppdrag och arbetsuppgifter. Vi har tillsammans med de andra förskolorna i Genarp gemensamma mål som varierar över tid. Till förskolan har vi även kopplat en specialpedagog som ingår i ett elevhälsotema. Specialpedagogen arbetar dels med handledning till arbetslag, dels med barngrupper och enskilda barn. Vi kontaktar alltid vårdnadshavare så de kan lämna sitt medgivande när specialpedagogen arbetar med enskilda barn.

Styrdokument som våra pedagoger arbetar efter är "Läroplan för förskolan Lpfö 98" som reviderades 2011. Till läroplanen finns också "Allmänna Råd" kopplade.

Vi använder GAFE och Unikum för allmän information till vårdnadshavare. En gång per termin bjuder vi in vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal.

Forum för samråd i förskolan

Vid två tillfällen varje termin är det forum för samråd för förskolorna. I samrådet ingår förskolechef, representanter från arbetslagen i förskolan samt ordförande och föräldrarepresentanter från respektive förskola och pedagogisk omsorg. Varje samrådsmöte har ett tema som skolledningen tillsammans med ordförande för föräldrarådet beslutar om.

Innan Forum för samråd träffas föräldrarådet dit alla vårdnadshavare är välkomna. Föräldrarådet diskuterar frågor som är aktuella i föräldragrupperna samt förbereder frågor till Forum för samråd. Ordförande och representant från i föräldrarådet har kommunikation med skolledningen. För tillfället är föräldrarådet vilande. Skolledningen uppmuntrar till och ser positivt på ett föräldraråd.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/enestugan