Historia och utveckling

Visste du att handbollen introducerades i Lund på stadsparkens stora gröning på 1920-talet? Eller att det redan på 1880-talet låg ett varmbadhus på platsen för Högevallsbadet? 2009 antogs en utvecklingplan för Stadsparken som avslutas med anläggning av nordisk djungel 2019.

Utvecklingsplan 2009

Stadsparken firade 100-årsjubileum 2011, och blev samtidigt en del av det europeiska nätverket för trädgårdsturism, European Garden Heritage Network. Första etappen av den utvecklingsplan som antogs för parken 2009 invigdes också 2011. 

Utvecklingsplanen för Stadsparken antogs 2009 och genomförs i etapper under flera år. Utvecklingsplanen togs fram av Ulf Nordfjell, en av Sveriges mest ansedda landskapsarkitekter. I sin utvecklingsplan utgår Ulf Nordfjell både från de värden som finns idag och sådant som bör bevaras. Historiska delar i parken lyfts fram och förädlas.

 • Första etappen stod klar inför 100-årsjubiléet 2011,
 • etapp II genomfördes 2013-2016 och
 • den tredje etappen genomfördes 2017-2019. 

Det började med stadsvallen

Stadsparken har utvecklats kring Lunds medeltida stadsvall, Högevall. Marken innanför stadsvallen köptes upp 1860 då Lunds parkbolag bildades och anlade en trädgård. Delar av trädgården utgjordes av dåvarande Sankt Måns kyrkogård men här fanns också den ännu bevarade stadsträdgårdsmästarvillan med växthus och plantskola. Gjutjärnsfontänen som byggdes av parkbolaget finns kvar.

Vykort, Lundautställningen 1907

Lundautställningen 1907 och invigning av Stadsparken 1911

1904 köptes parken av staden och fick då sin nuvarande omfattning inför den stora Industri-, slöjd och konstutställningen 1907. När Lundautställningen ägde rum hade staden 19 000 invånare och fick nästan 250 000 besökare under fyra månader. Inträdet kostade 1 krona.

Musikpaviljongen ritad av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin, är den enda byggnad som finns kvar av utställningen, dock inte på sin ursprungliga plats. En 6,5 meter hög minnessten från utställningen finns också kvar, väster om dammen.

1909 beslutade man att anlägga en stadspark och invigningen ägde rum 1911. Stadens förste stadsträdgårdsmästare Johannes Ekberg spelade en viktig roll i anläggningen av parken.

Observatorieparken

Observatorieparken ligger alldeles intill Stadsparken och är idag en integrerad del av parken. Observatoriebyggnaden, ritat av domkyrkoarkiteken Helgo Zettervall, invigdes 1867 och användes för studier av stjärnhimlen fram till 1962. Denna slutna värld i utkanten av Lund skapades en gång i tiden för att skapa lugn åt de astronomer som verkade här. Fram till 2002 pågick pedagogisk verksamhet och viss forskning i huset. Byggnadernas framtida användning är inte klar, men några lokaler används av Naturskolan respektive Katedralskolan. Parken genomgick en lätt restaurering 2017-2018 som bland annat innebar att den södra delen öppnades upp och att det ursprungliga gångsystemet togs fram.

Parken är troligen anlagd av J.A Agard som också utformade Botaniska trädgården, vilket förmodligen är anledningen till att parken har flera exotiska träd utöver stora bokar, ask, hästkastanj och lind.

Mejeriet

Kulturmejeriet vid parkens sydliga entré ligger på platsen för Lunds andelsmejeriförening som på 40-talet var ett av landets största mejerier. Mejeriet lades ner 1968 och nuvarande Kulturmejeriet, ett populärt allaktivitetshus, invigdes 1987.

Några årtal ur stadsparkens historia:

 • 1821 Stadsvallen upplåtes åt som akademisk promenad.
 • 1858 Gyllenkroks Allé anläggs på bekostnad av Baron Gyllenkrok
 • 1860 Parkbolagets trädgård anläggs
 • 1867 Observatorieparken anläggs
 • 1907 Industri-, slöjd och konstutställningen arrangeras (bilden)
 • 1911 Stadsparken invigs
 • 1921 Stadsparkscaféet uppförs
 • 1951 Tufsen flyttar in, Egon Möller-Nielsens populära lekskulptur på gröningen bredvid lekplatsen.
 • 1966 Scenen vid stora gröningen anläggs
 • 1996 Avenbokslabyrinten och fågelvoljärerna anläggs intill lekplatsen
 • 1980 Högevallsbadet byggs
 • 1993 skyddas observatoriet med park som byggnadsminne
 • 2004 fastställs stadsparken som Natura 2000 område av EU (utsedd av regeringen 2000), främst för att skydda hålträdsklokryparen.
 • 2009 påbörjades första etappen av Stadsparkens utveckling enligt förslag av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell.
 • 2011 var första etappen av utvecklingen klar, Stadsparken firade 100-års jubileum och blev samtidigt en del av det europeiska nätverket för trädgårdsturism, European Garden Heritage Network (EGHN)
 • 2012 invigs nya Högevallsbadet
 • 2013-2016 genomförs utvecklingsplanens andra etapp med fokus på lek rörelse och motion. Här ingår bland annat lekplats, beachplan, utegym, klätterblock och skatepark. Solens och skuggans trädgård invigdes 2016.
 • 2017-2018 restaureras Observatorieparken
 • 2019 byggs den södra delen av parken om på temat nordisk djungel, samtidigt som dammen töms och rensas.

Relaterad information