Observatorieparken

Observatorieparken, numera en del av Stadsparken, är en typisk 1800-tals park där besökaren leds längs slingrande gångar genom omväxlande lummiga träddungar och öppna ytor - en park som gjord för romantiska promenader! 2018-2019 genomfördes en lättare restaurering för att bland annat ta fram det ursprungliga gångsystemet och öppna upp parkens mest igenväxta delar.

Restaureringen av Observatorieparken slutfördes våren 2019. De ursprungliga gångarna har återskapats i den södra delen av parken, här finns även nya bänkar och ny plantering. Nätstaketet längs Svanevägen har ersatts med den typ av trästaket som sedan tidigare löper längs Gyllenkroks allé, se bild nedan. 

Staket utanför Observatoriet

Bakgrund till restaureringen

Eftersom parken är en av få byggnadsminnesmärkta parker i Sverige måste den först kartläggas och alla ingrepp godkännas av Länsstyrelsen. Hösten 2017 gjordes en trädgårdshistorisk förundersökning med träd-och växtinventering, samt mindre provgrävningar för att ta reda på var de ursprungliga gångarna gick. Dessutom ingick sökning i olika arkiv för att ta reda på mer om parkens historia. Vem anlade parken? Var den avsedd enbart för Observatoriets studenter och personal eller var den öppen för allmänheten redan från början?

Observatoriet

Om Observatoriet, då och nu

När Observatoriet invigdes 1867 låg det i Lunds utkanter med mörker i alla riktningar utom mot norr, dvs. en lämplig plats för astronomiska studier. Parken anlades i anslutning till Observatoriebyggnaderna. Kring sekelskiftet byggdes fler byggnader på området. Dåvarande grannen utgjordes av Parkbolagets trädgård som 1904 köptes av Lunds stad och invigdes som Stadspark 1911. Kartan nedan från 1986 visar Observatorieparken som en ruta intill Parkbolagets trädgård, med Observatoriet utmärkt som nummer 14:

Parkbolagets trädgård 1896

Observatoriet övertogs av Lunds kommun från Lunds Universitet 1994 och astronomiska institutionen lämnade lokalerna 2001. Byggnaderna på området används sparsamt i nuläget. Naturskolan huserar i Räknehuset och Katedralskolan har en paviljong på området. Observatoriebyggnaderna är kulturminnesmärkta och inga ingrepp får göras utan tillstånd av Länsstyrelsen.

Idétävling om Observatoriet

Astronomiskt museum, bryggeri och restaurang och en interaktiv lärmiljö. Det var de tre bästa idéerna som kom in i Lunds kommuns idétävling 2018 om hur Observatoriet i Stadsparken skulle kunna nyttjas i framtiden.

Totalt kom drygt ett trettiotal förslag in på hur Observatoriet skulle kunna användas. Den 11 juni 2018 sammanträdde en jury bestående av politiker och förvaltningsdirektörer i Lunds kommun för att välja ut de tre idéer som kommunen vill gå vidare med.

Juryn har i sin bedömning utgått från idéernas genomförbarhet och attraktivitet – och hur tillgänglighet säkerställs. Juryn har också bedömt om förslaget är långsiktigt genomförbart, i vilken utsträckning förslaget bedöms vara värdeskapande för Lund och om förslaget tar tillvara på platsens förutsättningar så att parken och huset blir tillgängligt för allmänheten. Respekt för kulturmiljön och byggnadernas historiska värden har varit viktig i bedömningen.

Utifrån detta valde juryn ut tre vinnande förslag som studerades och fördjupades ytterligare. Alla tävlingsbidrag har lagts in i en idébank.

De tre vinnande förslagen

Astronomiskt museum med planetarium och datamuseum

  • Förslaget i korthet: Astronomiskt museum med ursprungliga inventarier i Observatoriebyggnaden, planetarium och datamuseum i Räknehuset och Café i portvakthuset.

Juryns motivering: Föreningen Gamla Lund har i sitt förslag en varsam inställning till platsen och en god historisk förankring. Förslaget har även en idé för hur de ursprungliga mätinstrumenten kan återställas, vilket skulle sluta cirkeln för ett av Lunds viktigaste historiska landmärken.

Observatorielundens bryggeri och restaurang

  • Förslaget i korthet: Restaurang med astronomi/rymdtema i Observatoriet, mikrobryggeri i Seismografhuset, inglasad uteservering däremellan.

Juryns motivering: En ny funktion skulle skapas i Stadsparken som lockar besökare och vitaliserar området, även under kvällstid. Förslaget stöder kopplingen till staden och en levande stadsmiljö, samt bidrar till att skapa en trygg miljö under kvällstid.

Observatoriet Eduscape i Lund

  • Förslaget i korthet: Skolklasser upptäcker och ”tar sig igenom” byggnaden via problemlösning i en interaktiv lärmiljö. På helger och kvällar används byggnaden av eventbolag riktat mot företag och allmänhet.

Juryns motivering: Nyskapande idé med bra koppling till Lunds identitet och platsens möjligheter. Ett lekfullt förslag med bredd i konceptet och attraktivitet där även parken inkluderas.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta projektledare Mattias Nilsen:
E-post: mattias.nilsen@lund.se

 
 

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/observatorieparken