Så här arbetar vi med kultur

Lunds kommuns kulturpolitiska strategi från 2008 har passerat sitt bäst-före-datum. Därför håller ett nytt kulturpolitiskt program på att tas fram i samverkan med det lokala kulturlivet och andra aktörer.

För att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det kulturpolitiska området ska programmet ha sin utgångspunkt i Lunds kommuns nya vision och bland annat sättas i relation till de nationella kulturpolitiska målen. Konkreta insatser eller åtgärder tas fram senare i en handlingsplan utifrån programmets inriktningar.

Varför ett nytt program?

Den senaste kulturpolitiska strategin antogs av kommunfullmäktige 2008. Sedan dess har samhället förändrats och riksdagen beslutat om nya kulturpolitiska mål. Kultur- och fritidsnämnden beslutade om riktlinjer för framtagande av ett nytt kulturpolitiskt program i februari 2017. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det kulturpolitiska området.

Hur går processen till?

Det kulturpolitiska programmet tas fram under 2017-2018 av kultur- och fritidsförvaltningen i nära samspel med andra kommunala förvaltningar, universitetsvärlden och det lokala kulturlivet. Synpunkter från kommuninvånare på kulturutbudet i Lund inhämtas genom en medborgarundersökning. Dialogmöten och workshops kommer att hållas med samtliga medarbetare inom kommunens kulturverksamheter, med kulturorganisationer och utövande konstnärer samt med politiker i kultur- och fritidsnämnden.

När ska det vara klart?

Ambitionen är att ett första förslag till kulturpolitiskt program ska kunna beslutas av kultur- och fritidsnämnden i slutet av 2017, för att därefter skickas ut på en bred remissrunda. Ett omarbetat förslag skickas till kommunfullmäktige för beslut före sommaren 2018.

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se