Sularpskärret

Det är lätt att sig till Sularpskärret som ligger intill Hardebergaspåret, mitt mellan Lund och Södra Sandby. Man kan även ta sig hit med buss, till Hardeberga som ligger i närheten.

Sularpskärret är ett rikkärr omringat av intensiv jordbruksmark med en sällsynt och frodig flora. Här finns bland majviva och smörbollar. Naturreservatet ingick förr i ett större område med slåtter men idag finns bara en liten bit kvar. Rikkärr med dess växtlighet är idag ovanliga varför området är av stort värde. Marken är känslig och allra bäst är det att njuta av växterna från cykelvägen.

Natur och kulturhistoria

Naturreservatet bildades år 2010 och utgör även ett Natura 2000-område. Hardebergaspåret är en cykelväg som går på nedlagda Lund-Revinge järnväg. Intill den ligger rikkärret. Det användes för som madäng där man slog ner växtligheten och använde som foder åt djuren. Det övergick senare till betesmark. Marken är kalkrik då det sipprar ut kalkhaltigt grundvatten i närheten.

Idag slår Naturskyddsföreningen i Lund växterna efter att de fröat av sig på samma vis som förr. Man utför förslåtter för att få bort ohävdsväxter i juni, huvudslåtter i augusti och låter kor beta i början av hösten. 204 växtarter och 20 mossarter har påträffats på den lilla ytan. Växter som trivs i rikkärret är bland annat majviva, smörbollar, darrgräs, vildlin, slåtterblomma, stor kärringtand och ängsmyskgräs. I rikkärrmiljö frodas även landmollusker. Här kan man hitta ovanliga arter såsom kalkkärrsnäckan och smalgrynsnäckan. Grodor och fjärilar trivs också bra här.