Stångby mosse

I en vacker dalgång nordväst om Stångby ligger Stångby mosse naturreservat som består av både Stångby mosse och Hoby backar. Här finns även betade ängar i området - var varsam med betesdjuren när du kommer på besök!

Stångby mosse

Egentligen är mosse lite missvisade då Stångby mosse egentligen är ett kärr. Det är ett av de sista så kallade extremrikkärren, vilket innebär att det är näringsfattigt men rikt på mineraler, och är av stor vikt för floran.

Natur och kulturhistoria

Naturreservatet bildades år 1981 framförallt för att bevara den unika floran, med en hel del rariteter, som finns i extremrikkärr. Delar av reservatet ingår även i EUs nätverk av skyddade områden och är Natura 2000-områden.

Området har formats efter förra istiden när inlandsisen började dra sig bort för omkring 13 000 år sedan. Ett biflöde till den så kallade Kävlingefloden eroderades och dalgången bildades. Kärret bildades när marken översilats med vatten. Området har länge använts som allmänning där man bedrivit torvtäkt. Jordarten torv uppstår i kärr och myrar när växtdelar på grund av syrebrist endast delvis förmultnar. Det kan användas som bränsle men även planteringsjord. I samband med laga skifte delades marken i området upp och en stor mängd markägare uppkom.

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se