Rökepipan

Runt vattentornet i den norra utkanten av Dalby finns en rest av de fäladsmarker som en gång i tiden sträckte sig runt Dalby och Romeleåsen. Naturreservatet Rökepipan knyter därmed ihop Skrylleområdet och Dalby. Ett stort nät av stigar gör det lätt att promenera här.

Rökepipan, fårflock

Rökepipan har fått sitt namn från dimmor som tycktes ryka från dammar i omgivningarna. Den ena dammen är idag nästan igenväxt men den andra är öppen och är välbesökt av såväl håvande barn som av traktens groddjur. På vintern är den populär att åka skridskor på. I närheten av vattentornet finns en gammal gravhög som om vintern är en utmärkt pulkabacke.

Rökepipan skyddas för sina höga biologiska värden men också för att det är natur som nås och används av många. Området ligger nära Dalby och används flitigt av närboende och skolor. Rökepipan ansluter dessutom till ett annat naturreservat, Skrylle, som är ett av Sveriges mest välbesöka friluftsområden.

Natur och kulturhistoria

Rökepipan blev naturreservat år 2012. Fäladsmarken har haft en lång kontinuitet av bete, särskilt hårt under 1700-talet. På 1800-talet delades marken upp och för att markera gränser uppfördes stengärden varav de flesta finns kvar än idag. Betet avstannade en tid till gagn för odlingar och mängden arter minskade.

Idag betas marken av får och hästar och antalet djur och växter har blivit fler igen. Här finns gott om fäladstypiska växter som en, hagtorn, nypon och ljung, även jungfrulin, backtimjan, jordtistel och backsippa. Över trehundra fjärilsarter har noterats i området. I de fuktiga delarna av Rökepipan blommar vitsippor och kabbeleka.

I reservatet går en bäck i en ravin omgiven av skogspartier med framförallt klibbal, björk, alm och ask. I dammen, som troligen uppkom i samband med täktverksamheten i området på 1900-talets första halva, finns gott om grodor och på sommaren gästas den av skarvar. Det är även vanligt att höra näktergal här.