Rinnebäcksravinen

I direkt anslutning till Värpinge finns en vacker betad cirka 700 meter lång ravin med en spännande geologi; naturreservatet Rinnebäcksravinen.

Rinnebäcksravinen

Rinnebäcken ringlar vackert fram i botten av ravinen. De betade markerna medför en speciell flora som på grund av det moderna jordbruket har blivit allt ovanligare. Vissa år häckar backsvalor i branterna.

Det finns bussanslutning i Värpinge By och bra gång- och cykelvägar finns kring ravinen så det är lätt att ta sig hit. Området besöks frekvent av motionärer, hundägare samt förskole- och skolklasser.

Natur och kulturhistoria

Som första kommunala naturreservat bildades år 2003 naturreservat av Rinnebäcksravinen i syfte att bevara ravinen med den ovanliga geologin och floran. Ravinen är runt sju meter djup och skapades när senaste inlandsisen smällt bort. Stora vattenmassor skar sig ner i jorden som består av moräner. Bergrunden består av danienkrita. Man kan se olika jordlager i branterna.

I gamla tider har området använts som betesmark och fägata där man transporterade djuren mellan byn och utmarkerna. Idag betas området av får. Här kan man kan bland annat hitta gulmåra, mandelblom, jordtistel, ängshavre och den ovanliga arten busktörne. Träd och buskar som hagtorn, fläder, nypon, vildapel, fågelbär och ek växer här. Rinnebäcken är kulverterad norr och söder om ravinen. Vid kraftiga regn kan stora flöden skapas i bäcken som strömmar fram nere i ravinen vilket kan orsaka erosion i kanterna. Bäcken fortsätter ner i Höje å.