Prästaskogen

Naturreservatet Prästaskogen gränsar till Gryteskogs naturreservat och ligger i Skrylleområdets östra delar. Namnet kommer från att marken en gång i tiden tillhörde prästgården i Torna Hällestad.

Här hittar du en varierad och kuperad natur med både lövskog, hagmark, bäckar, dammar och öppna betesmarker. Västra delen av naturreservatet kallas ibland för Trollskogen på grund av sina vresbokar. Efter spången som leder till bäcken vandrar man in i en gammal trädgård. En grindstolpe, typiska trädgårdsväxter och ruiner från huset minner om tiden från förra sekelskiftet. Här levde en gång en man som hette Johan med sina får.

Natur och kulturhistoria

Delar av området blev reservat redan år 1972 men år 1991 utvidgades det till dagens sträckning. Det ingår även i EUs nätverk av skyddade områden och är därmed även ett så kallat Natura 2000-område.

Området har geologiska värden då det utgörs av en 5-10 meter hög getryggsås, en rullstensås med skarpa krön och ganska branta sidor. Skåneleden går längs åsen. Åsen är delvis täckt av skog med stor artrikedom med träd och buskar som bok, ek, nypon, slån, kaprifol, vildapel, hagtorn, benved, olvon och hägg.

I västra delarna finns dessutom ett bestånd av vresbokar. Det är en mutation, en genetisk förändring, av vanlig bok. Delar av åsen har tidigare använts som grustag. Naturen i naturreservatet är lämplig för fåglar. Bland annat näktergal och gök kan höras här. Förutom resterna från Johans gamla hus och trädgård finns här också fornlämningar i form av en stenåldersboplats och fornåker.