Kungsmarken

Naturreservatet Kungsmarken ligger norr om Hardebergaspåret, mellan Lund och Södra Sandby. Området förknippas kanske mest med anrika golfbanan från 1930-talet som fortfarande är aktiv. Tänk på att rörligheten är begränsad inom golfbanans område. Här finns flera ovanliga växter samt gott om fåglar och fjärilar.

Det är lätt att cykla hit från både Lund och Södra Sandby via Hardebergaspåret. Inom området finns en trevlig strövstig och på vintern kan man åka längdskidor. Ängsmarken har slåttrats och betats ända sedan denna tid och har höga naturvärden.

Natur och kulturhistoria

Kungsmarken blev naturreservat år 1974 och har även upptagits som Natura 2000-område. Det finns rester av boplatser och borgar från järnåldern och vikingatiden i naturreservatet. Kungsmarken sägs ha fått sitt namn eftersom man på vikingatiden valde kungar på höjderna i området. Biskopen i Lund hade sina hästar på bete här under medeltiden. Marken har därefter länge ägts av kronan och Södra Skånska infanteriregementet nyttjade området för övningar runt förra sekelskiftet.

Lunds Universitet använde gröningarna för idrottsevenemang på 1920- och 1930-talen. Golfbanan anlades 1936 som landets sjunde äldsta och utökades 1955. Golfbanan gödslas inte. På grund av den långa hävden och det faktum att man aldrig utövat jordbruk i området i kombination med den kalkrika moränen finns här en unik sammansättning växter. Över 440 kärlväxter har noterats här. Man kan bland annat hitta smalbladig lungört, krutbrännare, göknycklar, svinrot, brudborste, backsmörblomma, praktnejlika, humlesuga, stallört och rödkämpar.

I mitten av området ligger Glomsjön där rödbena, gravand, sothöna och knölsvan med flera fåglar trivs. Den mindre vanliga större vattensalamandern finns även i området.