Högebjär

Ungefär två kilometer sydöst om Dalby ligger naturreservatet Högebjär. Här går berget i dagen på flera ställen. Fäladsmarkerna som en gång prydde hela Romeleåsen är idag ovanliga men här finns en del kvar.

På höjderna finns mer eller mindre hävdade naturbetesmarker med enebuskar och gott om backsippa och slåttergubbe. Här finns flera ovanliga fjärilar.

Ta med dig en kaffetermos och njut av den fantastiska vidstäckta utsikten mot bland annat Romeleklint. Var beredd på att de kan spränga i täktverksamheten på vardagar. Innan sprängningen ljuder en varningssignal.

Natur och kulturhistoria

Högebjär blev naturreservat år 2006 i samband med en utökning av täktverksamheten intill området. Fäladsmark flyttades genom att man "hyvlade" av jorden och flyttade den orörd till den nyskapade marken. Även stora stenar flyttades så att det skulle se likadant ut som innan.

De välhävdade naturbetesmarkerna på höjderna bjuder på dess typiska flora med bland annat backsippa, vildlin, slåttergubbe, kattfot Sankte Pers nycklar och svinrot. Det finns även darrgräs i området. Bland fjärilarna märks den ovanliga svartfläckiga blåvingen.