Häckeberga

Häckeberga naturvårdsområde utanför Genarp är cirka 4500 hektar stort. Flera delar av naturvårdsområdet har blivit egna naturreservat: Häckeberga, Häckeberga-Degebergahus, Häckeberga-Husarhagen och Häckeberga-Skoggård.

Häckeberga, vandring över bro

Häckeberga

Öster om Genarp på Romeleåsens sluttningar finns ett naturreservat som kort och gott heter Häckeberga. Reservatet sträcker sig från Höje å i väster, över betesmarker och barrskogar till Dörröds fälad uppe på Romeleåsen i öster. Betesmarkerna och skogsmarkerna har här bevarats här bland annat för att skydda raviner och fäladsmarker men även för insekternas skull. Området besöks ofta tack vare sin närhet till Genarp.

Natur- och kulturhistoria

Häckeberga blev naturreservat år 1976. I väster rinner Höje å i öppna betesmarker och en del bok- och blandlövskog. Ovanför ådalen sträcker sig en större betesmark på sandiga marker. Här kan man hitta fårsvingel, ljung, gulmåra, backtimjan, fältmalört, borsttåtel, vitknavel, sandkrassing, hedblomster och den ovanliga dvärgserradellan.

I området går en bäck genom lite fuktigare marker och här växer humleblomster, ängsvädd, rörflen och den sällsynta blåtåteln. Bland våtmark och fuktiga partier anlades en större damm i början av 1990-talet. Runt den har den ovanliga krypflokan hittat hemvist.

I nordvästra delen av reservatet finns gamla bokar och ekar där många vedlevande insekter trivs. Här finns bland annat den hotade läderbaggen.

Hitta till Häckeberga

Häckeberga – Degebergahus

Området ligger på Romeleåsens södra sluttningar, cirka 1,5 kilometer sydost om Häckebergasjön.

Här växer en gammal ädellövskog som hyser såväl hotade lavar och mossor som skalbaggar. Vissa av träden är riktigt stora och över tvåhundra år gamla. Gamla och döda träd är mycket viktiga för flertalet insektsarter. På våren täcks marken vackert av vit- och gulsippor.

Natur och kulturhistoria

Området blev naturreservat år 2008 och ingår även i EUs nätverk av skyddad natur som ett Natura 2000-område. Här har vuxit skog, framför allt bok sedan en lång tid tillbaka. De gamla och vissa nästan döda träden är mycket värdefulla för vedlevande insekter. Man kan i området hitta läderbagge och glansbaggen Rhizophagus cribratus. Här finns också gott om bålgetingar.

Bland lavar och svampar kan bokvårtlav, stiftklotterlav, ädelkronlav, skillerticka och koralltaggsvamp nämnas. Typiska växter för området är buskstjärnblomma, harsyra, lundgröe, lundslok, långsvingel, tuvtåtel, rankstarr, veketåg och springkorn.

Hitta till Häckerberga-Degebergahus

Husarhagen

Södra delarna av Häckebergaområdet utgörds av naturreservatet Husarhagen med ålderdomlig bokskog. Carl von Linné skrev om Husarhagen när han sommaren år 1749 besökte Häckeberga gods som området tillhör: "Naturen har vid denna gård så mycket självt uträttat, att konsten omöjligen kunde bättra något däri".

Området hyser en varierad fladdermusfauna och är ett populärt besöksmål för svampentusiaster.

Natur och kulturhistoria

Husarhagen blev naturreservat år 2008 och är dessutom ett Natura 2000-område. Naturreservatet fick sitt namn eftersom hästar från Kronprinsens husarregemente, K7, gick på sommarbete här under 1800-talet. K7 var framförallt förlagt i Malmö.

Redan på stenåldern fanns bosättningar på platsen. På 1700-talet användes en kulle i området som pestkyrkogård.

Området är ett väldigt värdefullt skogsområde med flera gamla och döda träd. Ett stort antal sällsynta och hotade djur och växter huserar i Husarahagen. Insekter som rombjätteknäpparen, bokblombock, mörkbent kamklobagge och kortvingen Quedius truncicola, svampar som stenticka och hartsticka samt lavar som rosa lundlav och bokvårtlav går att finna i området. Bland fladdermössen märks bland annat trollfladdermus och de hotade fransfladdermössen och barbastellerna.

Hitta till Husarhagen

Relaterad information