Fågelsångsdalen

Fågelsångsdalen är en delvis ravinartad dalgång med strömmande vatten, betesmarker och örtrika lövskogar. Naturreservatet ligger strax väster om Södra Sandby med infart från Möllevägen.

Fågelsångsdalen, träbro

Som namnet antyder finns ett rikt fågelliv och sedan 1955 har antalet häckande fåglar undersökts noggrant här. Passa på att lystra efter koltrast och näktergal!

Det är lätt att sig till hit via Hardebergaspåret eller med buss. Skol- och förskoleklasser gör ofta utfärder hit men området är även ett populärt utflyktsmål även för geologer eftersom en av Sveriges två GSSP-punkter finns här, en referenspunkt som som utgör en gräns mellan olika geologiska tidsperioder. Läs mer om GSSP via länk längre ner.

Natur och kulturhistoria

Fågelsångsdalen blev naturreservat år 1963 och utgör även ett Natura 2000-område. Dalen ligger intill den gamla banvallen från den nedlagda Lund-Revinge järnvägen. Fågelsångsdalen började skapas från issjöar som bilades i samband med den senaste istiden och har skurit sig cirka tio meter nedanför omgivande mark. På 1400- och 1500-talen bröt man lera för bland annat tegelsten i omgivningarna. I samband med skiftena på 1800-talet ändrades markanvändningen och i dag finns här stora lövträdsbestånd.

Marken är näringsrik och kalkrik och över 340 växter har påträffats. Växter som vitsippa, gulsippa, skogsbingel, svalört, skånsk nunneört, vätteros och vitskråp frodas här. Den sistnämnda studerades av Carl von Linné när han studerade i Lund på slutet av 1720-talet.

Fågellivet är rikt och du kan få se arter som koltrast, lövsångare, näktergal, bofink, kärrsångare, svarthätta, törnsångare, järnsparv och strömstare.

I Sularpsbäcken som går genom området har bäckfräne sin enda växtplats i Sverige. Vanlig groda leker här och både öring och elritsa lever i bäcken som dessutom är intressant av geologiska aspekter. Den skär genom skifferlager som bildades under ordovicium för cirka 450 miljoner år sedan. Man har hittat fossil från bland annat trilobiter i kalkstenen.