Dalby Västermark

Väster om Dalby ligger en liten unik fastighet. Här har marken brukats under lång tid utan användning av konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Resultatet är bland annat en unik sammansättning av åkerogräs.

Markägarna har under en lång tid brukat marken utan att någonsin använda sig av konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel och tack vare detta bevarat ett stort antal så kallade åkerogräs. Fastigheten är den enda kända med just denna sammansättning av växter i hela Sverige.

Det finns en liten parkering intill området men tänk på att det finns speciella regler just för just detta naturreservat, se informationsskyltar i området och information hos Länsstyrelsen nedan.

Natur och kulturhistoria

Området blev naturreservat år 2003. Tack vare en lång kontinuitet och ickeanvändande av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel har ett stort antal växtarter som är känsliga för just sådana ämnen kunnat bevaras. Här finns bland annat krissla, blodnäva, brudbröd, gullviva samt åkerogräsen fliknäva, nattglim, renkavle, rödarv, smikrot, småtörel, spjutsporre, åkermadd, åkerranunkel, åkerrödtoppa och åkersyska varav många är rödlistade.

På mitten av nittotalet anlades en damm i området vilket har gynnat fågellivet. Rapphöns trivs bra i omgivningarna liksom vadare och änder. Marken ägs av Sysav och de sköter området på samma vis som tidigare ägare.