S:t Hans backar

Stadens största park är ett dramatiskt landskap av kullar och dalgångar som formats på en gammal soptipp. Den högsta punkten på 86 meter över havet ger en storslagen utsikt över staden och slätten ut mot Öresund. Här finns stora ytor för lek och bollspel, motionsslingor, anlagda grillplatser och på vintern Lunds mest populära pulkabacke!

Discgolfkorg på S:t Hans backar

Aktiviteter

S:t Hans backar lockar till många aktiviteter. Stora ytor, utmanande nivåskillnader och fina naturvärden lockar såväl familjer och motionärer som hundägare, multisportare och skolklasser. Flera föreningar har verksamhet inom S:t Hans backar.

  • Discgolfbana: discgolf liknar vanlig golf men istället för boll och klubba används discar (frisbee´s) som ska träffa en korg. 18-hålsbanan är avsedd för för såväl föreningar som skolor och besökare. Banan håller hög klass och kan även användas för tävlingar. Banan har anlagts av Lunds kommun i samarbete med Spinndisc FK och Sveriges Riksidrottsförbund.
  • Motionsspår:slingor av varierande längd inom området S:t Hans backar/Norra Fäladen, se karta via länk nedan.
  • Uteklassrum och ekobaser: området utnyttjas flitigt av såväl skolorna i området som Naturskolan. Som uteklassrum erbjuder S:t Hans backar på stor variation. Vindskydd och ekobaser kan användas för vila och undervisning.
  • Ridning: det är tillåtet att rida på anvisade ridvägar, se karta nedan.

Områdets historia

Området som tillhör Norra Fäladen har fått sitt namn från Sankt Hans källa som låg på fäladen strax öster om Sliparebacken. St Hans Backar var en av Lunds kommuns största avfallsplatser fram till slutet av 1960-talet. När regn och snö tränger ner till det gamla avfallet under marken bildades förorenat lakvatten som rann vidare och förorenade vattnet i Vallkärrabäcken. Under 2013-2015 genomfördes därför olika åtgärder. Stora ytor täcktes med ett tjockt lager lera och ny jord, och dagvattnet leddes om, se även rapport nedan.

År 1947 beslöt staden att lägga en ny avfallsplats i Lunds norra utkant. Sopberget växte snabbt och redan 1954 gjordes den första planen för iordningställande. På grund av brist på alternativ plats för soptippen dröjde det till 1960-talet innan frågan åter togs upp. Nu utökades området till cirka 40 hektar och ytterligare 1,5 miljoner kubikmeter sopor deponerades innan området iordningställdes till park och rekreationsområde.

1971 ritade stadsträdgårdsmästare Robert Montan den djärva planen med ett kuperat backlandskap med brant sydsida som skyddar mot biltrafiken på Norra ringen. Den högsta punkten som är 86 meter över havet ligger 26 meter över Norra ringen och är helt konstgjord.

Norr om backarna anlades en lång öppen park i anslutning till Norra fäladens nya bostadsområden. Parken har fått typiska planteringar för 1970-talet med stora gräsytor och grupper av träd och buskar i kanterna. Området utökades norrut på 1990-talet i samband med att stadsdelen Annehem byggdes. En damm anlades, de tidigare åkermarkerna gjordes om till betesmark och skolbarn deltog i planterandet av Barnens skog.

Växter och djur

Områdets planteringar blev relativt artfattiga med avenbok som dominerande trädslag på backarna och japansk klätterros i buskskiktet. Med tiden har dock spontan invandring av olika arter ökat mångfalden. Under 1990-talets projekt för ökad biologisk mångfald såddes nya växter in och fröer, bland annat från Kungsmarken, spreds på gräsmattorna. Uppföljningar av vegetationen har visat att många arter etablerat sig, även om de stora gräsytorna fortfarande är ganska artfattiga.

Skogsplanteringarna är fortfarande mycket täta och de har därför ett sparsamt fältskikt. De täta bestånden är utmärkta häckningsmiljöer för småfåglar som berikar området med sin sång under vår och försommar. En så kallad faunadepå med döda stammar och stockar har anlagts i parkens norra del. Här har flera sällsynta vedinsekter påträffats. Nytillskottet av vattenytor har skapat förutsättningar för en ökad biologisk mångfald.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sthansbackar

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se