Nya koloniavtal

Kommunens avtal med enskilda koloniägare, koloniföreningar och centralförening löper ut 31 december 2019. Efter förhandling mellan parterna ska nya avtalsvillkor antas av kommunfullmäktige. Därefter får du som koloniägare ett nytt avtal.

Här hittar du frågor och svar om de nya koloniavtalen. Vad gäller avtal för odlingslotter så kvarstår tekniska nämndens beslut och kommunfullmäktige kommer att besluta om taxan i november.

 1. Hur ser avtalsprocessen ut just nu? Tekniska nämndens förslag på nya arrendevillkor från 21 augusti behandlades av kommunstyrelsen den 6 november, som då beslutade att ärendet ska tillbaka till tekniska nämnden.
 2. Vad innebär det för mig som koloniägare att mitt gamla avtal löper ut innan det finns ett nytt avtal? Ditt nuvarande avtal fortsätter att gälla tills det finns en ny överenskommelse mellan jordägaren (kommunen) och arrendatorn (koloniägare). Din arrendeavgift följer den årliga prisindexeringen, precis som tidigare.
 3. Varför ska tekniska nämnden ta upp ärendet igen? Lund är en växande stad med ett långsiktigt behov av mark för nya bostäder och ny infrastruktur. Kommunstyrelsen anser att frågan om nya arrendevillkor är ett principiellt viktigt beslut som bör fattas av kommunfullmäktige och skickar tillbaka ärendet till tekniska nämnden för att ärendet ska hanteras utifrån den förutsättningen.
 4. Vad innebar det förslag som tekniska nämnden antog i augusti? Tekniska nämndens förslag var att nya avtal skulle gälla under 10 år, men med möjlighet till uppsägning av enskilda avtal efter 8 år om en detaljplan för området har vunnit laga kraft. Om ett avtal sägs upp i förtid ska en ersättningslott erbjudas.
 5. Jag har fått ett brev om hänskjutning från arrendenämnden, vad betyder det? Lunds kommun har ansökt om ett så kallat hänskjutande hos arrendenämnden eftersom avtalsprocessen har dragit ut på tiden. Arrendenämnden har i ett fall som skickades in på prov ansett att arrendet inte är ett bostadsarrende.
 6. Kommer nya avtal att skrivas som bostadsarrende eller lägenhetsarrende?  Det finns ännu inget beslut. Arrendenämnden har i ett fall avvisat Lunds kommun hänskjutande på grund av att avtalen inte anses som bostadsarrende och det måste beaktas. Hur den hanteringen ska ske utreds just nu. Det är dock klart att arrendeformen behöver förtydligas i kommande avtal.
 7. Hur blir de nya arrendeavgifterna? Det finns ännu inget beslut. Tekniska nämnden har lagt ett förslag som ska behandlas av kommunfullmäktige. Enligt förslaget ska en kolonilott kosta 12,50 kr per kvadratmeter. Fram tills kommunfullmäktige beslutat om nya avgifter gäller de gamla med eventuell indexuppräkning.
 8. Vilka andra ändringar är aktuella i ett nytt avtal? Enligt det förslag som tekniska nämnden antog i augusti ska koloniområdena utöka sina öppettider så att besökare kan njuta av stadens trädgårdsparker alla dagar under april-september och under helger i mars och oktober. Tekniska nämnden tog även ett inriktningsbeslut om att vid nästa villkorsändring ersätta dagens individuella avtal för kolonilotter med föreningsavtal - vilket är vanligt i andra kommuner - för att stärka den juridiska kopplingen mellan koloniföreningen och kolonisten.
 9. Varför måste avtalen omförhandlas?  Lunds kommun vill aktualisera arrendevillkoren så att de speglar kommunens politiska inriktning. Omförhandlingen gäller kommunens avtal med enskilda kolonister, koloniföreningar och med Lunds kolonisters centralförening (LKC) .
 10. Vad har parterna förhandlat om? Förhandlingarna handlar bland annat om arrendeavgift, hur länge nästa avtal ska löpa och hur ansvaret för olika uppgifter fördelas mellan kommun och koloniföreningar.
 11. Kan kommunen komma att bygga på min kolonilott? Lund växer och det finns ett långsiktigt behov av mark för nya bostäder och ny infrastruktur, men Lunds kommun värnar också om stadens koloniområden som värdefulla trädgårdsparker för både kolonister och lundabor. För närvarande finns det inga konkreta beslut om att koloniområden kommer att bebyggas eller tas i anspråk för andra ändamål. 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/nyakoloniavtal

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun