Nytt koloniavtal

Hösten 2018 fick alla kolonister ett rekommenderat brev från Lunds kommun. Brevet skickas ut för att Lunds kommun ska omförhandla avtalen med kolonister, koloniföreningar och centralförening innan nuvarande avtal löper ut 31 december 2019. Här hittar du frågor och svar om de nya koloniavtalen.

 1. Varför måste avtalen omförhandlas? Avtalsförhandling för koloniträdgårdarna sker regelbundet. Nuvarande avtal tecknades för tio år sedan och löper ut 31 december 2019. Omförhandlingen gäller kommunens avtal med enskilda kolonister, med koloniföreningarna och med Lunds kolonisters centralförening (LKC). Inför omförhandling måste avtalen sägas upp ett år i förväg, och det är därför alla kolonister får ett rekommenderat brev med begäran om villkorsändring.
 2. Vad ska man förhandla om? Förhandlingarna handlar bland annat om arrendeavgift, hur länge nästa avtal ska löpa och hur ansvaret för olika uppgifter fördelas mellan kommun och koloniföreningar.
 3. I brevet står det villkorsändring av bostadsarrende, vad betyder det? Ett arrende är en rättighet att nyttja mark mot ersättning, vilken innebär att man hyr mark från någon annan, i det här fallet Lunds kommun. Mark kan upplåtas som jordbruks-, bostads-, anläggnings- eller lägenhetsarrende beroende på hur marken ska användas. Kolonilott räknas som bostadsarrende eftersom det är tillåtet att bo i kolonistugan under en del av året. Du kan hitta allmän information om bostadsarrenden på arrendenämndens sida www.arrendenamnden.se
 4. Riskerar jag att jag bli av med min kolonilott när nuvarande avtal löper ut? Nej, du blir inte av med din kolonilott. Begäran om villkorsändring handlar om att kommun och koloniföreningar ska förhandla om nya avtalsvillkor.
 5. När får jag besked om ny arrendeavgift och andra ändringar i avtalet? När förhandlingarna är klara med Lunds kolonisters centralförening (LKC) kommer de nya avtalsvillkoren tas upp för beslut i tekniska nämnden och i kommunfullmäktige under hösten 2019. Vi beräknar att nya avtal skickas ut för undertecknande hösten 2019. De nya avtalen kommer att gälla från 1 januari 2020.
 6. Jag planerar att sälja min kolonilott 2018/2019, vad gäller för den nya ägaren? Du kan sälja kolonistugan som planerat och köparen tecknar arrendeavtal med kommunen för marken. Köparens arrendeavtal gäller t o m 31 december 2019, precis som för alla andra kolonister.
 7. Kan kommunen komma att bygga på min kolonilott? Utveckling av kommunen, bostadsbyggande etc., är något som kommunen arbetar med i den långsiktiga stadsplaneringen. För närvarande finns det inga konkreta beslut om att koloniområden kommer att bebyggas eller tas i anspråk för andra ändamål, men en fördjupad översiktsplan (FÖP) håller på att tas fram för Källby-området i sydvästra Lund med anledning av den kommande tågstationen på Klostergården. Läs mer om den fördjupade översiktsplanen för Källby.
 8. Vad händer med min kolonilott om kommunen vid en senare tidpunkt ska bygga på marken?Generellt gäller att när arrenden upphör löser markägaren, dvs kommunen, ut det som arrendatorn lagt ner i arrendelotten, enligt regelverket i Jordabalken. 
 9. Jag har frågor och synpunkter om förhandlingarna – vart ska jag vända mig? För information om processen och hur den fortskrider ska du i första hand vända dig till din lokala koloniförenings styrelse. Har du frågor om ditt medlemskap i koloniföreningen eller andra föreningsspecifika frågor ska du också kontakta din lokala förening.
 10. Varför måste jag vara folkbokförd i Lunds kommun för att få ha en koloniträdgård? Kravet på folkbokföring i Lunds kommun beror på att verksamheten för koloniträdgårdar finansieras av skattemedel från kommuninvånarna.
 11. Vad går min arrendeavgift till? Arrendeavgiften går uteslutande till kommunens omkostnader för koloni- och odlingsverksamheten, exempelvis: komposthantering; på- och avsättning av vattnet; soptömning och latrintömning; administration i form av avtals-och fakturahantering; gallring; avverkning och beskärning av vegetation.
 12. Vad kan jag bygga på min kolonilott? Om du har frågor om-, ny- eller tillbyggnad av stugorna kan du vända dig till kommunens stadsbyggnadskontor eller till din lokala koloniförening.

Kontakt

Kontakta i första hand din koloniförenings styrelse för frågor och synpunkter som gäller förhandlingsprocessen för nya avtal.

Lunds kolonisters centralförening: www.lkclund.se
Lunds kommun, övriga frågor: kolonier@lund.se

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/nyakoloniavtal

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun