Koloniträdgård

Koloniträdgård med stuga säljs privat. Om du vill ha en koloni, titta på respektive områdes anslagstavla, på webben eller bland annonser i lokaltidningar.

Förhandling om nytt koloniavtal 

Kommunens nuvarande avtal med kolonister, koloniföreningar och centralförening löper ut den 31 december 2019. Lunds kommun har förhandlat fram nya avtal som planeras att skickas ut under senare delen av hösten. Här har vi samlat frågor och svar om förhandlingen och nya avtal: Nya koloniavtal

Koloniträdgård med blommande träd

Avgift och storlek

Arrendeavgiften 2019 är 10,1 kr per kvm och år. Enligt förslag till kommunfullmäktige ska arrendeavgiften höjas till 12,50 kr per kvm/år från och med 2020 - beslut fattas under hösten 2019.

Storleken varierar mellan 200 och 400 m2. Avgift debiteras en gång per år. 

Alla områden har vattentoaletter och kompostanläggningar, de flesta har el. I avgiften ingår administration, vatten under odlingssäsongen, sophämtning, flishantering, komposthantering, latrinhämtning, underhåll av gemensamma träd, grindar och staket, samt skyddsplanteringar.

Observera att vattnet stängs av under vintern, med början v 43. Senast den 31 oktober ska vattnet vara avstängt på samtliga områden.  

Köpa och sälja koloniträdgård

Tänk på att du måste vara folkbokförd i Lunds kommun för att få köpa en koloni.Den som köper koloni tecknar sedan ett arrendeavtal om marken med kommunen. Du som säljer skickar tillbaka ditt arrendekontrakt, markerat med uppsägningsdatum längst ner på kontraktet,till:

Lunds kommun, tekniska förvaltningen Box 41, 221 00 Lund

Säljaren/säljarna måste även uppge information om:

  • vilken koloni det gäller
  • köparens eller köparnas personnummer. Arrendekontraktet kan gälla för två personer, men fakturan skickas till den som står överst.
  • kontaktuppgifter till köparen: postadress, telefon och om det finns, e-postadress. Observera att köparen/köparna måste vara folkbokförda i Lunds kommun.
  • tillträdesdag

Uppgifterna skickas till tekniska.forvaltningen@lund.se. Eller med vanlig post till:
Lunds kommun, tekniska förvaltningen Box 41, 221 00 Lund

Personuppgifterna är nödvändiga för att kunna upprätta ett nytt arrendeavtal. Ditt e-postmeddelande raderas när ärendet är avslutat. Här kan du läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

Kommunen meddelar även områdets koloniförening om ägarbytet. Vi lämnar namn, adress och telefon samt tillträdesdatum, dock inte personnummer.

Kommunen upprättar ett avtal som är giltigt till och med 2019-12-31 (gäller alla avtal). Avtalet reglerar marken och berör inte stugan. Avtalet skickas till den nya ägaren i två exemplar. Båda avtalen signeras och returneras. När kommunens handläggare signerat avtalen får köparen tillbaka sitt exemplar.

Allmänna bestämmelser

Kolonisterna får bygga stugor, uthus, drivhus m.m. enligt anvisningar från Byggnadsnämnden. Verksamheten ska vila på ekologisk grund enligt kommunens miljöpolicy, se nedan under relaterad information. Felanmälan och klagomål tas i första hand med koloniområdets styrelse.

Brevduvor

Utöver trädgårdskolonierna finns ett område för Brevduveverksamhet vid Folkparksvägen.

Förändringar som kan komma att påverka koloniträdgårdar

Gröna områden och stråk är viktiga delar av staden och Lunds kommun arbetar aktivt för att fler ska kunna ta del av våra koloni-och odlingsområden, för att odla eller bara flanera genom för att njuta av grönskan.Koloni-och odlingslotter har traditionellt placerats på allmän mark som vid något tillfälle kan komma att användas för andra ändamål. Bostadsbyggande eller utveckling av regional infrastruktur kan komma att påverka enskilda kolonilotter och/eller områden. Det är också anledningen till arrendeavtalen gäller under en begränsad tid. Nuvarande arrendeavtal för koloniträdgårdar löper ut 2019-12-31. 

Mer information om kommande utvecklingsområden hittar du i kommunens översiktsplan, fördjupade översiktplaner samt detaljplaner för enskilda områden. Det är kommunens stadsbyggnadskontor som arbetar med planarbetet.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun