Tuna & Östervångsskolan

Tunaskolan

Välkommen till Tunaskolan – här är alla hjältar! Vi är en årskurs F–9 skola, med integrerad särskola.

Om oss

”Vi håller inte alltid med varandra, men vi håller om varandra." var det en av våra elever som sa.

Och visst beskriver det Tunaskolan väl. 850 elever i årskurserna F–9 och särskolan inkluderad går på Tunaskolan. Vi är stolta över den mångfald vi representerar, och ser olikheter som en tillgång.Tunaskolan är samlokaliserad med Östervångskolan. Hos oss går grundskolelever, elever i förberedelseklass och elever i grundsärskolan. På skolan arbetar 156 vuxna (pedagoger och övrig personal) med att ge kvalificerad utbildning, stötta och inspirera skolans alla elever inför framtida studier. Tunaskolans professionella och stolta lärarkår och personalgrupp gör sitt yttersta för eleverna.

Vår vision är att eleverna ska lära att lära nu och i framtiden. För oss innebär det att vi alltid ska veta vad vi gör och varför för att öka elevernas förmågor och kompetenser. Samspel och samarbete är fokusområden på vår skola för att skapa trygghet och likvärdighet både vad det gäller arbetsmiljö och bedömningsarbete.Tunaskolan kännetecknas av orden ”Vi håller inte alltid med varandra men vi håller om varandra.”.

Den röda tråden genom grundskoletiden syns i att vi är en F–9 skola som arbetar för att göra övergångarna mellan årskurserna smidiga för elevernas bästa sociala och kunskapsutveckling.

Så här jobbar vi

På skolan ska alla elever känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska genom delaktighet och inflytande kunna påverka sin egen skolsituation. Allt detta har bidragit till att Tunaskolan genom åren har haft goda studieresultat och hög måluppfyllelse i alla ämnen.Tunaskolan kännetecknas också av datalogiskt tänk. Skolans IKT-strateger samt IT-pedagog är en garant för kontinuerlig utveckling inom området.

Vi anordnar även en revy på skolan. Föreställningarna brukar vara mycket uppskattade, och revyn är flaggskepp för skolaneftersom alla elever i avgångsklasserna deltar utifrån sina olika förutsättningar och intresseområden.

Vi prioriterar elevernas hälsa och erbjuder olika stöd

Ett hälsofrämjande perspektiv är viktigt ur många aspekter. Tunaskolan prioriterar idrott- och hälsa vilket syns bl.a. i elevens val.

Tunaskolan arbetar för att skolarbete ska göras i skolan genom studiestöd samt allmän läxhjälp. Vi erbjuder även en matematikstudiegrupp med fokus på problemlösning.

Flera av våra elever har vunnit matematiktävlingar och Teknikåttan.

Stort elevinflytande på skolan

Hos oss har eleverna en central och stor inflytandemöjlighet. En genomtänkt organisation för rådsverksamhet borgar för inflytande över de områden som påverkar elevens vardag.

Föräldrarnas inflytande utvecklas genom Skolkonferensen där samverkan mellan vårdnadshavare och skola är central.

Förutom att den engagerade läraren spelar en huvudroll i elevens lärande så gör även återkopplingen av kunskapsutvecklingen det också. Tunaskolan arbetar aktivt med att utveckla utvecklingssamtalet och för att utveckla återkopplingsmetoder som ger effekt på elevens lärande.

Fritidsverksamhet på skolan

På Tunaskolan har vi ett fritidshem där eleverna kan vara efter skoltid. På fritidshemmet har vi en aktiv och planerad verksamhet, vilket gör att elevernas hela dag är läroplansstyrd och professionellt bedömd.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/tunaskolan