Trafiken i siffror

Lunds kommun följer årligen upp trafikutvecklingen i kommunen.

Trafikutveckling över tid 2004-2015, Lund

Illustrationen visar trafikutveckling över tid (2004-2015) och trenden är
tydlig: kollektivtrafiken är en överlägsen vinnare bland trafikslagen i Lund.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken fortsätter att öka kraftigt i Lunds kommun, enligt statistik från Skånetrafiken. 2015 var året då stadsbussresandet passerade för första gången 10 miljonersnivån. Sammanlagt gjordes det drygt 10,4 miljoner resor med stadsbussarna i Lund, vilket är en ökning med ca 13 %. Kraftfulla satsningar på ett ökat turutbud under 2014 tycks nu ha fått fullt genomslag. Resande med regional kollektivtrafik har också ökat med ca 2 %–3 %.

Cykeltrafik

Cykeltrafiken i Lunds kommun har ökat med ca 30 % de senaste 20 åren. Det gör att Lund är en av de kommuner i Sverige där det cyklas allra mest. Under 2015 cyklade Lundaborna sammanlagt 182 000 km per dygn, vilket är ungefär i nivå med föregående år, visar mätningar från kommunens gatu- och trafikkontor. Det är dock något lägre än rekordåret 2012 då det cyklades hela 191 000 km per dygn.

Biltrafik

Efter att biltrafiken på kommunens gator minskat tre år i rad så innebar 2015 ett trendbrott. Under 2015 ökade biltrafiken med nästan 13 % och är nu tillbaka på 2011 års nivå. Ökningen var inte helt oväntad. En hög andel av de som rör sig på Lunds gator och vägar är pendlare och resvanorna som finns på regional och nationell nivå gör sig gällande även lokalt.

Regelbundna trafikmätningar

Trafikmätningar i Lunds kommun görs årligen och följs upp både av kommunen och av Skånetrafiken. Skånetrafiken mäter kontinuerligt hur många som reser med kollektivtrafik. Lunds kommun gör trafikräkningar i flera olika snitt: antal motorfordon mäts tre gånger per år; antal cyklar – en gång per år. Resultaten används i vidare planeringen och utveckling av trafiksystemet, utifrån de politiskt beslutade verksamhetsmålen.

Arbetet med mobilitet i Lunds kommun styrs framförallt av LundaMaTs III – kommunens långsiktiga strategi för ett hållbart transportsystem.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafiksiffror

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se